hoặc
Tài liệu học tập Đơn đăng ký học chương trình thứ hai, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đăng ký học chương trình thứ hai có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giáo dục - Đào tạo,Dành cho sinh viên học cùng lúc hai chương trình xin đăng ký các học phần của chương trình 2

Đơn đăng ký học chương trình vật dụng hai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC 

(Dành cho sinh viên học cùng lúc 2 chương trình xin đăng ký các học phần của chương trình 2)

                           Kính gửi:  Phòng Đào tạo Trường ........................................................... 

Em tên là:………………………………………...............................................................

MSSV:.................................................. Ngày sinh……/……/…….............................

Ngành học chương trình 1:…………….......................................................................

Lớp sinh hoạt…………………………..........................................................................

Ngành học chương trình 2:……………………………………………………………............

Em xin Phòng Đào tạo cho em đăng ký học các học phần sau đây ở học kỳ ...…..., năm học 20 …. -  20……..

TT

Mã học phần

(Nhóm học phần)

Tên học phần

Số tín chỉ

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Em xin cam đoan các học phần đăng ký ở trên không có trong Chương trình 1

 

        ............., ngày ........ tháng ....... 5 20.....

Người viết đơn

                    (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:    

- Sinh viên phải đăng ký tối thiểu 3 tín chỉ, không được đăng ký các học phần có trong chương trình một.

- Phòng Đào tạo không nhận đơn tẩy xóa, bẩn, nhàu nát, gấp. Sinh viên phải ghi đầy đủ thông tin lớp học phần và chỉ được ghi vào đơn xin đăng ký các học phần thỏa mãn các điều  kiện ràng buộc học phần.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download