hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013 - 2014 trường THPT Phú Nhuận, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013 - 2014 trường THPT Phú Nhuận có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 10,Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 10

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp 10 5 2013 - 2014 trường THPT Phú Nhuận là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh ôn thi và củng cố kiến thức môn Tiếng Anh. Đề thi gồm hai phần tổng hợp với 44 câu hỏi trong vòng 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp 10 

ĐỀ SỐ 1
Trường THPT Phú Nhuận
ĐỀ KIỂM TRA HKII - TIẾNG ANH 10
Năm học: 2013 - 2014

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

PART A: MULTIPLE CHOICES (phần bắt buộc)

Câu 1: - “Don’t fail to send your parents my regards.” – “________________.”

A.You’re welcome    B. Good idea, thanks    C. Thanks, I will     D. It’s my pleasure

Câu 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others:

A. gentle                 B. gulf                          C. gift                   D. globe

Câu 3: Choose the word whose bold and underlined part is pronounced differently from the others:

A. toxic                   B. tourist                      C. feature             D. threaten

Câu 4: Choose the word that is stressed differently from the others:

A. comfortable         B. dangerous                C. temperate        D. polluted

Câu 5: Choose the word that is stressed differently from the others:

A. damage              B. environment              C. forester            D. funeral

Câu 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others:

A. music                 B. classical                C. famous               D. slow

Câu 7: I’m sorry, sir. Your recorder isn’t ready yet. It ____________ in the factory.

A. is being repaired          B. has been repaired            C. is repairing               D. hasn’t repaired

Câu 8: She pretended ____________ me when I passed by.

A. not to see                   B. to not see                       C. not seeing                D. having not seen

Câu 9: The police ____________ for the thief everywhere when he suddenly appeared in a theater.

A. have searched             B. search               C. were searching                     D. are searching

Câu 10: Please pack these things very carefully. I don’t want them to____________.

A. get broken                 B. have broken                   C. broken                       D. be breaking

Câu 11: Choose the word that is stressed differently from the others:

A. competition                B. stimulate                      C. disappointed               D. opportunity

Câu 12: I visited the museum a few days ago. - ____________ you ever
____________ it before?

A. Hadn’t/ visited             B. Don’t/ visit                   C. Haven’t/ visited          D. Didn’t/ visit

Câu 13: Judy: “I’m taking my driving test tomorrow.”
Peter: “ _______________!”

A. Good day                   B. Good time                    C. Good chance             D. Good luck

Câu 14: Choose the underlined word or phrase needs correcting.

On our trip to (A) Mekong Delta, you’ll have (B) a chance to make (C) your mua sắm on (D) the river, in a floating market.

Câu 15: Choose the underlined word or phrase needs correcting.

There is too much (A) dioxide carbon in the air (B), makes (C) the environment more and more (D) polluted.

Câu 16: I usually go khiêu vũ at night. - ____________do that.

A. You have better no                  B. You had not better
C. You have better not to             D. You had better not

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download