hoặc
Tài liệu học tập Mẫu số 15-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu số 15-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Mẫu này áp dụng đối với người đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp hoặc được toà án tuyên bố mất tích trở về

Mẫu số 15-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ----------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố .......................

Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... 5 ..........

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: .......................................................

Cơ quan, đơn vị: ...............................................................................................

Tổng số thời gian đóng BHXH: ............................. 5 ........................ tháng

Sau thời gian chấp hành xong hình phạt tù (hoặc xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp hoặc được toà án tuyên bố mất tích trở về), tôi làm đơn này đề nghị được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh, TP .......................... xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần theo quy định của Nhà nước.

.............., ngày ...... tháng ..... 5 .....

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú

(Ký,  đóng dấu)

   .............., ngày ....... tháng ..... 5 ...... 

Người làm đơn

 (Ký, ghi rõ họ tên)  

Ghi chú: Mẫu này áp dụng đối với người đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp hoặc được toà án tuyên bố mất tích trở về.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download