hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1307/2013/VPCP-KGVX, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1307/2013/VPCP-KGVX có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Văn hóa Xã hội,Quyết định quy định chính sách trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Công văn 1307/2013/VPCP-KGVX về Quyết định quy định chính sách trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------
Số: 1307/VPCP-KGVX
V/v: Quyết định quy định về chính sách trợ cấp
xã hội đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 5 2013

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 90/TTr-LĐTBXH ngày 28 tháng 12 5 2012 về trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan để đàm luận, hợp nhất việc sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách trợ cấp xã hội cho người học, trong đó lưu ý xác định đúng đối tượng người học được hưởng trợ cấp xã hội; mức trợ cấp và cơ chế cấp kinh phí.

Trên cơ sở tiếp nhận góp ý của các cơ quan liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý I 5 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan: Tư pháp, KH&ĐT, TC, GD&ĐT, UBDT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, PL, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3). QT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)


Nguyễn Khắc Định

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download