hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ em chết sơ sinh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ em chết sơ sinh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hôn nhân - Gia đình,

Thủ tục đăng ký khai sinh và khai tử cho con nít chết lọt lòng như sau:

1) Trình tự thực hiện:

- Trẻ em sinh ra sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết thì cha, mẹ, người giám hộ có trách nhiệm tới tại Ủy ban nhân dân cấp xã để làm thủ tục đăng ký khai sinh và khai tử theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch.

- Sau khi kiểm tra đã đầy đủ hồ sơ, cán bộ tư pháp hộ tịch cấp ghi vào sổ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, một bản chính đăng ký khai sinh, một bản chính đăng ký khai tử.

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp 01 bản chính giấy khai sinh, 01 giấy khai tử cho đương sự bản sao giấy khai sinh và khai tử cấp theo yêu cầu của đương sự.

- Nhận kết quả tại (bộ phận 1 cửa) Ủy ban nhân dân cấp xã.

2) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Giấy chứng sinh của trẻ (kích vào nút Tải về để tải giấy này).

+ Đề nghị báo tử (do gia đình con nít viết) hoặc .

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4) Thời hạn giải quyết:

- Trong ngày làm việc.

5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân.

6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy khai sinh, Giấy chứng tử.

8) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Trẻ em sinh ra và sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết cũng phải đăng ký khai sinh và đăng ký khai tử.

9) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (kích vào nút Tải về để xem Nghị định này).

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện 1 số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

Các bạn có thể tham khảo thêm mẫu giấy báo tử sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
.....................................


Số: /UBND-GBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

.........., ngày ...... tháng ..... 5 .....

GIẤY BÁO TỬ

Họ tên người báo tử: ..........................................................., sinh 5 ...................................

Quan hệ với người chết: .........................................................................................................

Họ tên người chết: ...................................................................... Giới tính ............................

Ngày tháng 5 sinh: ............................................................................................................

Dân tộc: ...................................... Quốc tịch ...........................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: ..........................................................................................................

Đã chết vào lúc: ............ giờ ........ phút, ngày ......... tháng ...... 5 ..........................

Nơi chết: .................................................................................................................................

Nguyên nhân chết: .................................................................................................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download