hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 18/2010/TT-NHNN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 18/2010/TT-NHNN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn

Thông tư số 18/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Quy định yếu tố thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các công ty, cá nhân vay vốn trung, dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

----------------------

Số: 18/2010/TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

                    Hà Nội, ngày 16 tháng 09 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định yếu tố thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các công ty,
cá nhân vay vốn trung, dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam
_______________

Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 5 2008 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội;

Căn cứ Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 5 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các công ty, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 670/TTg-KTTH ngày 05 tháng năm 5 2009 về việc thực hiện các Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 5 2009 và Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 5 2009;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định yếu tố thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các công ty, cá nhân vay vốn trung, dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau:

Điều một. Mục đích hỗ trợ lãi suất

Nhà nước hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam của các công ty, cá nhân tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, kết cấu hạ tầng và các nhu cầu vốn thực hiện hiệp đồng xuất khẩu nhằm giảm chi phí đầu tư, tăng năng lực sản xuất - kinh doanh, khả năng cạnh tranh sản phẩm, tạo việc làm.

Điều hai. Đối tượng và khuôn khổ áp dụng quy định về hỗ trợ lãi suất

1. Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho các đối tượng vay vốn ưu đãi và các đối tượng vay vốn khác theo quy định tại Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 5 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 5 2006 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và các văn bản khác có liên quan.

2. Khách hàng vay được hỗ trợ lãi suất là chủ đầu tư và nhà xuất khẩu vay vốn Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

3. Loại cho vay được hỗ trợ lãi suất là các khoản cho vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam theo các hiệp đồng tín dụng ký kết trước và sau ngày 01 tháng 4 5 2009 mà được giải ngân (một hoặc đa dạng lần) trong vòng thời gian từ ngày 01 tháng 4 tới 31 tháng 12 5 2009 tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

a) Các khoản cho vay theo quy định của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước ban hành trước thời điểm Nghị định số 106/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

b) Các khoản cho vay theo danh mục vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước quy định tại Nghị định số 106/2008/NĐ-CP.

c) Các khoản cho vay theo quy định của Chính phủ và quy định của Thủ tướng Chính phủ: Dự án đầu tư ra nước ngoài; dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; thanh toán chi phí đền bù, di dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La; dự án vay vốn Quỹ quay vòng ủy thác; tín dụng xuất khẩu có thời hạn vay vốn vượt quá 12 tháng; các dự án khác.

d) Các khoản cho vay được giải ngân để phục vụ cho các dự án vay vốn đã được cơ quan có thẩm quyền và Ngân hàng Phát triển Việt Nam phê chuẩn y, gồm: Thanh toán và lâm thời ứng chi phí của dự án vay vốn; hoàn trả vốn tự có mà khách hàng đã lâm thời ứng để chi trả cho dự án vay vốn; chuyển tiền vào tài khoản tiền gởi của khách hàng để thanh toán các chi phí của dự án vay vốn.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download