hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 96/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 96/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lĩnh vực khác,Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác đấu tranh phòng chống khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức, buôn bán trái phép các chất ma túy

Quyết định số 96/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt y Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác chống chọi phòng chống khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức, buôn bán trái phép các chất ma túy, các chất hướng thần, các chất tương đương, tiền chất và các loại tội phạm khác. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 96
/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 5 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt y Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác chống chọi phòng chống khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức, buôn bán trái phép các chất ma túy, các chất hướng thần, các chất tương đương, tiền chất và các loại tội phạm khác
---------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 06 5 2005;

Xét yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công an tại Văn bản số 88-CV/BCA(V12) ngày 30 tháng 06 5 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê duyệt y Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác chống chọi phòng chống khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức, buôn bán trái phép các chất ma túy, các chất hướng thần, các chất tương đương, tiền chất và các loại tội phạm khác được ký tại An-ka-ra, thủ đô nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22 tháng 08 5 2008.

Điều hai. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt y và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định trên.

Điều 3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao thành lập Tiểu ban phòng, chống tội phạm thuộc khuôn khổ Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ để triển khai thực hiện Hiệp định này./. 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg CP;
- Các Bộ: Ngoại giao (2), Tư pháp (2), Công an,
Công Thương, Quốc phòng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: PL, KGVX, NC, TH, HC,
TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).34.
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download