hoặc
Tài liệu học tập Mẫu TP-TGPL-3B: Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu TP-TGPL-3B: Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Mẫu TP-TGPL-3B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)..................................

1. Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (TGPL) (tên gọi hầu hết ghi bằng chữ in hoa): ............

Tên giao tiếp hoặc tên viết tắt (nếu có):………

Địa chỉ hội sở chính:........................

Điện thoại:............Fax:...........Email:............

2. Giấy đăng ký tham gia TGPL số: .............do........cấp ngày: .............

3. Đại diện là ông (bà) (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa): .....................

Chức danh:...............................

Điện thoại:.................Fax:.............Email:...........

4. Đã đăng ký tham gia TGPL như sau:

4.một. Về người được TGPL:...........................

4.hai. Về hình thức TGPL:.....................................

4.3. Về lĩnh vực TGPL:...............................

4.4. Về khuôn khổ TGPL:............................

5. Nay đăng ký tham gia TGPL với nội dung mới như sau:

5.một. Về người được TGPL:...........................

5.hai. Về hình thức TGPL:.................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download