hoặc
Tài liệu học tập Công văn 109/2013/GSQL-GQ1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 109/2013/GSQL-GQ1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch gạo xuất khẩu và thủ tục hải quan đối với hàng phi mậu dịch nhập khẩu có yêu cầu chuyển cửa khẩu

Công văn 109/2013/GSQL-GQ1 về vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch gạo xuất khẩu và thủ tục hải quan đối với hàng phi mậu dịch du nhập có yêu cầu chuyển cửa khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------
Số: 109/GSQL-GQ1
V/v: Trả lời c/v số 175/HQLA-NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 5 2013

 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời công văn số 175/HQLA-NV ngày 25/01/2013 của doanh nghiệp về vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch gạo xuất khẩu và thủ tục hải quan đối với hàng phi mậu dịch du nhập có yêu cầu chuyển cửa khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu gạo nêu tại công văn số 05/CV13.LT-TP ngày 13/01/2013 của Công ty Lương thực Thực phẩm Long An (gửi kèm công văn của Cục Hải quan Long An): đề nghị Cục Hải quan Long An hướng dẫn doanh nghiệp phản ánh với Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giải quyết theo thẩm quyền.

2. Về đề nghị áp dụng thủ tục hải quan chuyển cửa khẩu đối với hàng phi mậu dịch du nhập là quà biếu, tặng nhập kèm theo nguyên liệu hàng gia công:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và Điều 57 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì hàng quà biếu, quà tặng, hàng mẫu không thanh toán du nhập theo loại hình phi mậu dịch đóng chung container, bill với lô hàng du nhập để gia công không được làm thủ tục chuyển cửa khẩu. Đề nghị doanh nghiệp hướng dẫn doanh nghiệp biết và làm thủ tục hải quan đúng quy định hiện hành./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Ngô Minh Hải

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download