hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giao thông vận tải,Về việc điều chỉnh bảng phân loại đường phố của UBND thành phố Hà Nội

Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc điều chỉnh bảng phân loại đường phố ban hành kèm theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------------
Số: 39/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 5 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh bảng phân loại đường phố ban hành kèm theo Quyết định số
31/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội
______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh về thuế nhà, đất ngày 31/7/1992 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung 1 số điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất ngày 19/5/1994;

Căn cứ Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất;

Căn cứ Thông tư số 83/TC-TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất;

Căn cứ Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng phân loại đường phố tại khu vực các quận, thị xã Sơn Tây, các xã giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm, các thị trấn; phân loại đoạn giao thông chính; phân loại các xã trên địa bàn thành phố Hà Nội để thu thuế đất;

Theo yêu cầu tại Tờ trình số 14458/TT/CT-THNVDT ngày 10/8/2010 của Cục Thuế thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Điều chỉnh bảng phân loại đường phố ban hành tại Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội như sau:

- Thay thế Bảng số II phân loại đường phố thuộc thị xã Sơn Tây (trang 35, 36, 37) bằng bảng phân loại đường phố thuộc thị xã Sơn Tây ban hành kèm theo Quyết định này.

- Bãi bỏ: Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc quận Hà Đông (trang 64); Bảng phân loại đoạn giao thông chính thuộc thị xã Sơn Tây (trang 76), thuộc Bảng số IV.

Các nội dung khác tại Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các công ty, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Thành ủy TP (để bc);
- Thường trực HĐND TP (để bc);
- CT.UBND Thành phố (để b/c);
- Các PCT UBND TP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- Tổng Cục Thuế;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Trung tâm công báo TP;
- PVPGiao, TH;
- Lưu: VT, KT.
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


(đã ký)

Hoàng Mạnh Hiển
 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download