hoặc
Tài liệu học tập Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giao thông vận tải,Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT

Đối với xe máy chuyên dùng chưa đăng ký, khi di chuyển trên đường bộ phải được đăng ký tạm thời. Chủ sở hữu lập “Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng” theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 của Thông tư này và nộp tại Sở Giao thông chuyên chở nơi xe máy chuyên dùng chuyển đi để được cấp đăng ký tạm thời.

Phụ lục 10

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TẠM THỜI
XE MÁY CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng bảy 5 2010)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Họ và tên chủ sở hữu: ……………........................... Số CMND hoặc hộ chiếu ...............................

Ngày cấp: …………………………………............... Nơi cấp ....………………………………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………...………………………………………...

Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có): …………................. Số CMND hoặc hộ chiếu .....................

Ngày cấp: …………………………………..... Nơi cấp ……………………………………..........

Địa chỉ thường trú: ...……………………………...……………………………………………….

Loại xe máy chuyên dùng: ………................................. Màu sơn …………………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu): ………………………………... Công suất  ...……………………………

Nước sản xuất: ………………………………………… Năm sản xuất …….…………………….

Số động cơ: ……………………………………………. Số khuông …….…………………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao): ………………….... Trọng lượng ……………………………

Giấy tờ kèm theo, gồm có:

+……………………………………………………………………………………...

+……………………………………………………………………………………...

+……………………………………………………………………………………...

Nội dung khai trên là đúng, giả dụ sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……, ngày ..... tháng …… 5 ………

Người khai ký

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

Số đăng ký lâm thời thời: ………………………

Cấp ngày …… tháng ….. 5 ……….

 Cán bộ làm thủ tục

(Ký, ghi rõ họ tên)

 Trưởng phòng duyệt

(Ký, ghi rõ họ tên)

  Giám đốc Sở GTVT

(Ký tên, đóng dấu)

* Ghi chú:

Tờ khai lập thành 02 bản:

- Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng kèm theo hồ sơ 01 bản;

- Lưu Sở Giao thông chuyên chở 01 bản.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download