hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 24/2010/TT-BCT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 24/2010/TT-BCT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng

Thông tư số 24/2010/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép du nhập tự động đối với 1 số mặt hàng. 

BỘ CÔNG THƯƠNG
---------------

Số: 24/2010/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu
tự động đối với 1 số mặt hàng
-----------------------------

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 5 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 5 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế cấp phép du nhập hàng hóa;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép du nhập tự động đối với 1 số mặt hàng như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định việc áp dụng chế độ cấp phép du nhập tự động đối với thương nhân du nhập hàng hóa thuộc Danh mục tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.

2. Hàng hóa du nhập trong các trường hợp sau đây không thuộc khuôn khổ điều chỉnh của Thông tư này và được thực hiện theo các quy định quản lý hiện hành:

a) Hàng tạm bợ nhập tái xuất, tạm bợ xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh;

b) Hàng du nhập phi mậu dịch;

c) Hàng du nhập để trực tiếp dùng cho sản xuất, gia công (kể cả hàng du nhập để lắp ráp, tu tạo, bảo hành);

d) Hàng du nhập từ nước ngoài vào các khu phi thuế quan và hàng sản xuất, gia công, lắp ráp trong các khu phi thuế quan du nhập vào nội địa;

e) Hàng du nhập để buôn bán tại cửa hàng miễn thuế;

g) Hàng du nhập để tạo tài sản nhất quyết của các dự án đầu tư theo Luật Đầu tư.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download