hoặc
Tài liệu học tập Nghị định về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư số 102/2012/NĐ-CP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Nghị định về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư số 102/2012/NĐ-CP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,quy định về tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư

Nghị định về công ty và hoạt động của kiểm ngư số 102/2012/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 29/11/2012. Nghị định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công ty của kiểm ngư.

Quy định về công ty hoạt động của kiểm ngư

CHÍNH PHỦ
-----------------
 

Số: 102/2012/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 5 2012

NGHỊ ĐỊNH
VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM NGƯ

Căn cứ Luật công ty Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật thủy sản ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ ngày 15 tháng 11 5 2010;

Căn cứ ngày 20 tháng sáu 5 2012;

Căn cứ ngày 21 tháng sáu 5 2012;

Căn cứ văn bản số 209/UBTVQH13-PL ngày 18 tháng bảy 5 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập lực lượng Kiểm ngư;

Xét yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Chính phủ ban hành Nghị định về công ty và hoạt động của Kiểm ngư,

Chương một.
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công ty của Kiểm ngư; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư; điều kiện bảo đảm hoạt động của Kiểm ngư; mối quan hệ giữa Kiểm ngư với các lực lượng chức năng khác và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Kiểm ngư.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, công ty, cá nhân trong nước; công ty, cá nhân, nước ngoài hoạt động thủy sản trên các vùng biển Việt Nam.

Chương hai.
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA KIỂM NGƯ

Điều 3. Vị trí, chức năng của Kiểm ngư

Kiểm ngư là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thuộc Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển Việt Nam.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm ngư

1. Tham mưu, đề nghị và tham gia xây dựng cơ chế chính sách, văn bản pháp luật quy định về công tác kiểm ngư theo sự phân công, phân cấp.

2. Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản trên các vùng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật.

3. Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với hành vi vi phạm pháp luật thủy sản của công ty, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động thủy sản trên các vùng biển Việt Nam.

4. Yêu cầu cơ quan, công ty, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản.

5. Tuyên truyền, rộng rãi pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về thủy sản; hướng dẫn ngư dân và các công ty, cá nhân hoạt động trên các vùng biển thực hiện các quy định pháp luật về thủy sản.

6. Tham gia công tác phòng, chống thiên tai và phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của nhà nước trên các vùng biển theo quy định của pháp luật.

7. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về thủy sản theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, công ty có liên quan công ty đào tạo, bổ dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Kiểm ngư viên, công chức, viên chức và Thuyền viên tàu Kiểm ngư.

9. Thanh tra chuyên ngành và các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật.

Điều năm. Cơ cấu công ty của cơ quan Kiểm ngư

1. Cục Kiểm ngư là cơ quan thuộc Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cục Kiểm ngư có các Chi cục Kiểm ngư Vùng, các phòng chuyên môn và công ty sự nghiệp.

2. Cục Kiểm ngư và các Chi cục Kiểm ngư Vùng có tư cách pháp nhân, có hội sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Cục Kiểm ngư.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download