hoặc
Tài liệu học tập Công văn 12/2013/TCHQ-TXNK, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 12/2013/TCHQ-TXNK có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Quản lý trị giá tính thuế khi thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP

 Công văn 12/2013/TCHQ-TXNK về quản lý trị giá tính thuế khi thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------
Số: 12/TCHQ-TXNK
V/v quản lý trị giá tính thuế khi thực hiện
Nghị định 87/2012/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 5 2013 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để bảo đảm thực hiện hợp nhất việc quản lý trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, du nhập khi triển khai thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, du nhập thương mại; Thông tư 196/2012/TT-BCT ngày 15/11/2012 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, du nhập thương mại, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau:

1. Về việc cập nhật Danh mục rủi ro xuất khẩu, du nhập cấp Cục (sau đây gọi tắt là Danh mục) vào bộ tiêu chí quản lý rủi ro dùng cho mục đích phân luồng:

Khi ban hành Danh mục; sửa đổi, bổ sung danh mục (xây dựng, loại bỏ hoặc bổ sung các nhóm hàng theo mã HS), Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo phòng Quản lý rủi ro hoặc tổ chức được giao làm công tác quản lý rủi ro của Cục phối hợp với các tổ chức liên quan nghiên cứu, phân tích, đánh giá xây dựng và áp dụng tiêu chí phân tích cấp Cục bảo đảm phân luồng hàng hóa đúng đối tượng quản lý rủi ro về giá.

2. Đối với hàng hóa thuộc luồng xanh:

2.một. Về việc thực hiện xác định nghi vấn và cập nhật xác định giá: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phân công cán bộ phúc tập tại các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện xác định nghi vấn và cập nhật xác định giá trên hệ thống GTT01 ngay trong ngày đăng ký tờ khai hải quan hoặc ngày hôm sau ngay lập tức kề với ngày đăng ký tờ khai.

2.hai. Việc kiểm tra trị giá thực hiện theo quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính. Liên quan tới việc ngừng thông quan đột xuất đối với hàng hóa thuộc luồng xanh, khi kiểm tra các tờ khai luồng xanh, công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra xử lý như sau:

- Trường hợp có nghi vấn ăn lận thương mại qua giá, công chức thừa hành thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan chuyển thông tin cụ thể về dấu hiệu, nội dung nghi ngờ cho các bộ phận, tổ chức làm công tác quản lý rủi ro, điều tra chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan của Chi cục, Cục để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo.

- Trường hợp phát hiện hoặc có đủ cơ sở xác định lô hàng ăn lận thương mại qua giá, công chức thừa hành thông qua Hệ thống yêu cầu Lãnh đạo Chi Cục can thiệp đột xuất đối với lô hàng.

3. Các nội dung khác về trị giá: thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Ban CCHĐH (để phối hợp t/hiện);
- Ban QLRR (để phối hợp t/hiện);
- Cục HQTPHCM (thay trả lời công văn số 4244 ngày 21/12/2012);
- Lưu: VT, TXNK-PG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Hoàng Việt Cường

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download