hoặc
Tài liệu học tập Nghị quyết 80/NQ-CP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Nghị quyết 80/NQ-CP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Yên Thịnh thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết 80/NQ-CP 5 2012 điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Yên Thịnh thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

CHÍNH PHỦ
------------------


Số: 80/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 5 2012

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN YÊN THỊNH THUỘC HUYỆN YÊN MÔ, TỈNH NINH BÌNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều một. Điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Yên Thịnh thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Điều chỉnh nguyên trạng toàn bộ 397,97 ha diện tích tự nhiên, 3.288 nhân khẩu của xã Yên Phú và 159,76 ha diện tích tự nhiên, một.233 nhân khẩu của 1 phần xã Khánh Thịnh để thị trấn Yên Thịnh quản lý.

2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

a) Huyện Yên Mô có 14.474,3 ha diện tích tự nhiên và 110.302 nhân khẩu, có 17 tổ chức hành chính cấp xã, gồm thị trấn Yên Thịnh và 16 xã: Khánh Dương, Khánh Thịnh, Khánh Thượng, Mai Sơn, Yên Đồng, Yên Hòa, Yên Hưng, Yên Lâm, Yên Nhân, Yên Mạc, Yên Mỹ, Yên Phong, Yên Thái, Yên Thành, Yên Thắng, Yên Từ.

b) Thị trấn Yên Thịnh có 763,34 ha diện tích tự nhiên và 8.050 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Yên Thịnh: Đông giáp xã Khánh Thịnh và xã Yên Phong; Tây giáp xã Yên Hòa và xã Khánh Thượng; Nam giáp xã Yên Hưng và xã Yên Hòa; Bắc giáp xã Khánh Dương và xã Khánh Thịnh.

c) Xã Khánh Thịnh có 423,4 ha diện tích tự nhiên và 4.262 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Khánh Thịnh: Đông giáp huyện Yên Khánh; Tây giáp thị trấn Yên Thịnh và xã Khánh Dương; Nam giáp thị trấn Yên Thịnh và xã Yên Phong; Bắc giáp xã Khánh Dương.

Điều hai. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận chuyển, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: VT, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).
 
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

 

(đã ký)


Nguyễn Tấn Dũng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download