hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1687/VPCP-QHQT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1687/VPCP-QHQT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Gia hạn thời gian thực hiện Dự án do Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc tài trợ

Công văn 1687/VPCP-QHQT về gia hạn thời gian thực hiện Dự án do Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

Số: 1687/VPCP-QHQT
V/v Gia hạn thời gian thực hiện Dự án do UNIDO tài trợ.

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 5 2013

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

Xét yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1052/BKHĐT-KTĐN ngày 19 tháng 02 5 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Cho phép gia hạn thời gian thực hiện Dự án "Hỗ trợ công nghệ cải cách đăng ký kinh doanh ở Việt Nam" do Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tài trợ tới hết ngày 31 tháng 12 5 2013.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện dự án này; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan công ty triển khai dự án theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
các Vụ: TH, ĐMDN; TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). TA 22

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Vũ Đức Đam

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download