hoặc
Tài liệu học tập Công văn 746/BNN-TC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 746/BNN-TC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Về mức lương chuyên gia tư vấn trong nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 746/BNN-TC về mức lương chuyên gia sản vấn trong nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

 BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

---------------
Số: 746/BNN-TC
V/v mức lương chuyên gia sản vấn trong nước 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 15 tháng hai 5 2012

                 Kính gửi:

Ban Điều phối Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp
(Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp)

Trả lời Công văn số 115/DANN-ACP ngày 01/02/2012 của Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp (thuộc Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp) về mức lương của chuyên gia sản vấn trong gói thầu dịch vụ tư vấn nghiên cứu chính sách về liên minh với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Các mức chi chuyên gia sản vấn trong nước đã được quy định cụ thể tại Điều 8 của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định 1 số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Theo Thông tư số 219/2009/TT-BTC nêu trên, trường hợp Dự án cần chuyên gia sản vấn có chuyên môn cao, ngành nghề đặc thù, đặc thù, địa bàn thực hiện dự án ở vùng khó khăn, xa xôi hẻo lánh phải có mức chi cao hơn so với các mức chi theo quy định, đề nghị Ban Quản lý dự án báo cáo cụ thể với Ban quản lý các dự án Nông nghiệp về việc này để Ban trình Bộ xem xét, quyết định mức thù lao cụ thể.

2. Theo hồ sơ mời bày tỏ quan tâm dịch vụ tư vấn nghiên cứu chính sách về liên minh với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Trưởng Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp phê phê chuẩn tại Quyết định số 76/QĐ-DANN-KHKT ngày 16/01/2012, có 03 (ba) vị trí gồm: Tư vấn trưởng, Tư vấn nghiên cứu về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, Tư vấn nghiên cứu về chính sách đầu tư và cạnh tranh trong ngành nông nghiệp; trong đó chỉ có vị trí Tư vấn trưởng thuộc mức chi đặc thù cần phải xin ý kiến của cơ quan chủ quản (Bộ), 2 vị trí còn lại thuộc mức chi 4 quy định tại khoản hai, Điều 8, Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, tại Công văn số 115/DANN-ACP ngày 01/02/2012 của Dự án, Dự án đề nghị Bộ có ý kiến về mức lương cho 04 (bốn) vị trí, bao gồm cả vị trí hành chính (không phải là chuyên gia sản vấn). Đồng thời, mức chi đề nghị cho các vị trí đều cao thuộc trường hợp đặc thù (ngoại trừ mức chi cho vị trí hành chính) và không thuyết minh rõ lý do phải chi ở mức đặc thù.

Do vậy, đề nghị Dự án căn cứ hồ sơ mời bày tỏ quan tâm dịch vụ tư vấn nghiên cứu chính sách về liên minh với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Trưởng Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp phê phê chuẩn tại Quyết định số 76/QĐ-DANN-KHKT ngày 16/01/2012 và quy định về chi chuyên gia sản vấn trong nước tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính để thuyết minh rõ về đề nghị mức chi đối với từng vị trí chuyên gia sản vấn.

Bộ trả lời để tổ chức biết, thực hiện. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BQL các dự án NN;
- Lưu: VT, TC.

 TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hà
 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download