hoặc
Tài liệu học tập Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu nhà nước đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (sau đây gọi tắt là Chương trình mục tiêu nhà nước đưa thông tin về cơ sở) công đoạn 2012 - 2015.

 BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
- BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

---------------

Số: 225/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 5 2012

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng sáu 5 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng sáu 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 187/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 5 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia;

Thực hiện Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê phê duyệt Chương trình mục tiêu nhà nước đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo công đoạn 2012 - 2015;

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu nhà nước đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (sau đây gọi tắt là Chương trình mục tiêu nhà nước đưa thông tin về cơ sở) công đoạn 2012 - 2015.

Điều một. Quy định chung

1. Thông tư này hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu nhà nước đưa thông tin về cơ sở công đoạn 2012 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê phê duyệt tại Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 05/9/2012. Chương trình mục tiêu nhà nước đưa thông tin về cơ sở bao gồm 3 Dự án thành phần:

a) Dự án 1: Tăng cường cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (viết tắt là Dự án 1).

b) Dự án 2: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (viết tắt là Dự án 2).

c) Dự án 3: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (viết tắt là Dự án 3).

2. Kinh phí ngân sách Nhà nước cấp thực hiện Chương trình mục tiêu nhà nước đưa thông tin về cơ sở hàng 5 thực hiện theo Quyết định giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu nhà nước của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Nguồn vốn thực hiện Chương trình bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương), vốn đóng góp của các thành phần kinh tế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là một.730 tỷ, dự định huy động từ các nguồn:

- Ngân sách trung ương: một.170 tỷ đồng.

- Ngân sách địa phương: 420 tỷ đồng.

- Huy động hợp pháp khác: 140 tỷ đồng.

Trong đó:

a) Vốn ngân sách trung ương được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng 5 của các Bộ, cơ quan trung ương và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ:

- Chi thực hiện dự án một (trừ nội dung do ngân sách địa phương chi nêu tại điểm b khoản này).

- Chi thực hiện dự án hai (trừ nội dung do ngân sách địa phương chi nêu tại điểm b khoản này).

- Chi thực hiện dự án 3.

- Chi quản lý Chương trình.

- Chi quản lý dự án của Chương trình.

b) Vốn của ngân sách địa phương để thực hiện:

- Chi đối ứng thực hiện dự án 1: Thực hiện nội dung khảo sát, xác định đối tượng và nhu cầu đào tạo, bồi bổ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở công đoạn 2012 – 2015;

- Chi thực hiện dự án hai, bao gồm:

+ Chi xây dựng, tu chỉnh, nâng cấp vỏ trạm, vật kiến trúc và cung cấp nguồn điện cho các đài, trạm phát thanh, truyền hình.

Trường hợp thực hiện dự án tại các địa điểm không tận dụng được cơ sở vật chất đã có để lắp đặt các thiết bị của dự án và phải xây dựng, tu chỉnh, nâng cấp vỏ trạm, vật kiến trúc, cung cấp nguồn điện cho các đài, trạm truyền thanh, truyền hình thì do ngân sách địa phương địa phương bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung này (kể cả trong các trường hợp có sử dụng kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện dự án).

+ Đầu tư, shopping thiết bị để xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các đài, trạm phát thanh, truyền hình và thực hiện các nội dung khác của dự án để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của dự án (ngoài kinh phí trung ương hỗ trợ).

- Chi đối ứng thực hiện 1 số nội dung của dự án 3, bao gồm:

+ Chi hỗ trợ sản xuất, biên tập, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình dùng cho nhân dân địa phương theo chuyên đề dùng cho các đối tượng của dự án (bao gồm cả các chương trình bằng tiếng dân tộc);

+ Chi hỗ trợ sáng tác, biên tập, in, phát hành và quảng bá các phát hành phẩm theo chuyên đề và các ấn phẩm truyền thông dùng cho đồng bào địa phương thuộc pham vi Chương trình;

+ Chi hỗ trợ thiết lập cụm thông tin đối ngoại cửa khẩu quốc tế và biên giới;

+ Chi đối ứng kinh phí quản lý dự án của Chương trình.

- Bổ sung thực hiện các nội dung khác của Chương trình ngoài phần kinh phí thực hiện Chương trình do ngân sách trung ương cấp.

Ngoài ra, tùy thuộc vào khả năng ngân sách của địa phương, bổ sung thực hiện các nội dung khác của Chương trình ngoài phần kinh phí thực hiện Chương trình do ngân sách trung ương cấp.

c) Nguồn huy động hợp pháp khác, gồm:

- Nguồn thu hợp pháp của các cơ quan, doanh nghiệp được phép để lại sử dụng.

- Nguồn kinh phí đóng góp tình nguyện của các tổ chức, cá nhân.

Khi hấp thụ và sử dụng các nguồn huy động hợp pháp, các khoản đóng góp bằng tiền hoặc bằng hiện vật; các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện phải hạch toán, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Phạm vi địa bàn thực hiện Chương trình:

Chương trình được thực hiện trên khuôn khổ địa bàn 62 huyện nghèo và 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định cho huyện nghèo; xã đặc thù khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi; xã đặc thù khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã biên giới; xã an toàn khu; các huyện, xã miền núi vùng cao.

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể danh sách các xã thuộc khuôn khổ địa bàn thực hiện Chương trình.

Điều hai. Nội dung thực hiện Chương trình

1. Dự án 1:

a) Bổ sung, hoàn thiện chương trình khuông, tài liệu đào tạo, bồi bổ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở;

b) Khảo sát, xác định đối tượng và nhu cầu đào tạo, bồi bổ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở công đoạn 2012 - 2015;

c) Hỗ trợ tổ chức các lớp bồi bổ chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở theo chương trình khuông, tài liệu bồi bổ đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Trong đó ưu tiên bồi bổ các cán bộ có khả năng công tác lâu dài trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cơ sở để bảo đảm hiệu quả bền vững của Chương trình.

2. Dự án 2:

a) Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp đài truyền thanh xã, ưu tiên thực hiện tại các xã có thể tận dụng cơ sở vật chất sẵn có tại địa phương do xã quản lý (tại hội sở UBND xã hoặc địa điểm phù hợp).

b) Nâng cấp các đài phát thanh, truyền hình cấp huyện và trạm phát lại phát thanh, truyền hình tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Trong đó ưu tiên nâng cấp các trạm phát lại phát thanh, truyền hình đã xuống cấp.

Đối với việc thực hiện đầu tư xây dựng trạm mới, các địa phương/đơn vị chủ đầu tư cần xem xét các điều kiện cần thiết để bảo đảm tiến độ như xây dựng nhà trạm, nguồn điện và bố trí kinh phí quản lý, khai thác, sử dụng và duy tu bảo dưỡng thiết bị để đưa vào sử dụng trên cơ sở nguồn ngân sách địa phương bảo đảm cho các nhiệm vụ tại khoản 3 Điều một của Thông tư này.

c) Hỗ trợ cơ sở vật chất, đồ vật dụng cụ tác nghiệp cho hoạt động thông tin và truyền thông cơ sở (bao gồm cả các cơ sở trại giam, trường giáo dưỡng).

d) Hỗ trợ cung cần thiết bị thu tín hiệu, thiết bị nghe - xem và các thiết bị phụ trợ cần thiết kèm theo cho các điểm sinh hoạt dân cư cộng đồng (tại các doanh nghiệp biên phòng, nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt dân cư tập trung). Ưu tiên hỗ trợ cho khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, có mức độ phổ cập thiết bị nghe - xem tới hộ gia đình còn thấp, khu vực mới được phủ sóng truyền hình.

3. Dự án 3 “Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”:

a) Hỗ trợ sản xuất, biên tập, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình dùng cho nhân dân tại các địa bàn là các xã thuộc khuôn khổ của Chương trình theo chuyên đề dùng cho các đối tượng của dự án (bao gồm cả các chương trình bằng tiếng dân tộc).

b) Hỗ trợ sáng tác, biên tập, in, phát hành và quảng bá các loại phát hành phẩm chuyên đề và các ấn phẩm truyền thông dùng cho đồng bào khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và dân tộc thiểu số (trừ các ấn phẩm Nhà nước cấp không thu tiền nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền dùng cho sự nghiệp phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc thù khó khăn theo quy định tại Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ; các ấn phẩm được trợ giá, đặt hàng; các ấn phẩm được hỗ trợ sáng tạo theo quy định tại Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 14/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp dịch vụ thông tin điện tử dùng cho nông thôn, nông dân.

Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các mục tiêu, nội dung của dự án này.

4. Quản lý, giám sát, đánh giá Chương trình.

Điều 3. Nội dung chi và mức chi

1. Nội dung và mức chi thực hiện Dự án 1:

a) Chi cho các hoạt động điều tra khảo sát xác định nhu cầu đào tạo: áp dụng mức chi theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Nhà nước;

b) Chi xây dựng chương trình khuông, biên biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo và chi trả thù lao cho giảng viên: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khuông và biên biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp;

c) Chi hội thảo, thuê chuyên gia phản biện và góp ý về khuông chương trình, tài liệu, bài giảng theo định mức quy định tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khuông và biên biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp;

d) Chi dịch tài liệu: áp dụng theo Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định 1 số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án, chương trình có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

đ) Hỗ trợ tiền ăn, ngủ, di chuyển cho học viên là các đối tượng đào tạo của chương trình, bao gồm: cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; các người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi tham gia các khóa đào tạo, bồi bổ kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ (theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, 1 số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn, và các người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã) và các đối tượng khác. Mức chi cụ thể:

- Hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ: Thực hiện thanh toán theo thực tế nhưng không được vượt quá mức khoán chi thuê phòng nghỉ quy định tại điểm a, khoản 4, Điều hai Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp sự nghiệp công lập.

- Phụ cấp lưu trú: mức chi thực hiện theo điểm a, khoản 3, Điều hai Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp sự nghiệp công lập.

- Hỗ trợ tiền ăn của học viên: mức chi thực hiện theo điểm một.sáu khoản một, Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi bổ cán bộ, công chức.

- Hỗ trợ tiền dụng cụ đi lại: Căn cứ điều kiện thực tế của từng địa phương, các Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì đề nghị mức khoán cụ thể cho phù hợp với từng khu vực, gởi Sở Tài chính có ý kiến thỏa thuận để thực hiện.

e) Chi đào tạo giảng viên và các chi phí khác có liên quan thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi bổ cán bộ, công chức.

g) Chi in ấn tài liệu, bài giảng: Thực hiện theo quy định của pháp luật về shopping hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước.

2. Nội dung và mức chi thực hiện Dự án 2:

a) Chi xây lắp;

b) Chi thiết bị;

c) Chi xây dựng căn bản khác.

Nội dung chi tiết và mức chi từng dự án (bao gồm cả chi tham mưu, quản lý dự án) theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê phê duyệt và theo đúng các quy định hiện hành về đấu thầu, đầu tư xây dựng, shopping tài sản của Nhà nước.

3. Nội dung và mức chi thực hiện Dự án 3:

a) Chi khảo sát nhu cầu thông tin cơ sở thực hiện theo Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Nhà nước.

b) Chi tổ chức hội nghị triển khai, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp sự nghiệp công lập và các quy định liên quan khác.

c) Chi hỗ trợ sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình và các ấn phẩm truyền thông; phát hành phẩm, cung cấp thông tin điện tử dùng cho nông thôn thực hiện như sau:

- Việc hỗ trợ sản xuất mới các chương trình phát thanh, truyền hình được thực hiện theo Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành đơn giá hỗ trợ sản xuất mới chương trình phát thanh, truyền hình và thực hiện theo phương thức đặt hàng.

- Việc phát hành các phát hành phẩm: Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan và các Nhà phát hành xây dựng phương án giá phát hành và phát hành các phát hành phẩm; Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xác định chi phí phát hành và phát hành để quy định giá thanh toán đối với phát hành phẩm đặt hàng thuộc khuôn khổ Chương trình công đoạn 2012 - 2015.

- Đối với nội dung cung cấp ấn phẩm truyền thông và thông tin điện tử dùng cho nông thôn: thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật.

d) Chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở các đài phát thanh, truyền hình các cấp. Mức chi hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ phát lại các chương trình truyền hình:

+ Phát lại chương trình có thời lượng không quá 15 phút tối đa không quá 300.000 đồng/chương trình.

+ Phát lại chương trình có thời lượng trên 15 phút tới 30 phút tối đa không quá 575.000 đồng/chương trình.

+ Phát lại chương trình có thời lượng trên 30 phút tới 45 phút tối đa không quá 850.000 đồng/chương trình.

- Hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh ở các đài truyền thanh cấp huyện, xã: mức hỗ trợ tối đa không quá 50% mức hỗ trợ phát lại Chương trình truyền hình cùng khuông thời lượng.

Danh mục chương trình do Trung ương hoặc cấp tỉnh cung cấp, khuông giờ phát sóng và các chương trình được phát sóng theo thỏa thuận hoặc hướng dẫn của cơ quan đặt hàng.

Căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng ngân sách,Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức hỗ trợ cụ thể cho phù hợp, bảo đảm không vượt quá mức chi quy định tại Thông tư này.

đ) Chi hỗ trợ thiết lập các cụm thông tin đối ngoại tuyên truyền tại cửa khẩu biên giới.

e) Chi phát hành, di chuyển các phát hành phẩm, ấn phẩm truyền thông tới doanh nghiệp thụ hưởng. Mức chi căn cứ số lượng phát hành phẩm, ấn phẩm được phát hành và giá cước của các doanh nghiệp chuyển phát.

g) Chi hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, quản lý và dùng cho người đọc các phát hành phẩm, ấn phẩm truyền thông. Mức chi theo định mức do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoặc theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê phê duyệt và thực hiện theo phương thức đặt hàng.

Việc giới thiệu, bảo quản và dùng cho người đọc các phát hành phẩm, ấn phẩm truyền thông thuộc Chương trình tại điểm Bưu điện – Văn hóa xã do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện theo phương thức đặt hàng với Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

Nội dung chi hỗ trợ: Chi trưng bày, giới thiệu và bảo quản phát hành phẩm, ấn phẩm truyền thông; chi dùng cho người đọc và báo cáo tình hình dùng cho người đọc đối với phát hành phẩm, ấn phẩm truyền thông.

Mức hỗ trợ từ 01 triệu tới 02 triệu đồng/điểm/năm, tính từ tháng bắt đầu tham gia Chương trình. Mức hỗ trợ cụ thể do Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét quyết định trong khuôn khổ dự toán được cơ quan có thẩm quyền giao và căn cứ điều kiện thực tế của từng địa bàn.

h) Đối với các nội dung chi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành định mức, đơn giá thì doanh nghiệp được giao trực tiếp thực hiện dự án căn cứ mục tiêu của Chương trình đã được cơ quan quản lý Nhà nước về Thông tin và Truyền thông hợp nhất (ở Trung ương là Bộ Thông tin và Truyền thông; ở địa phương là Sở Thông tin và Truyền thông), khối lượng công việc và giá cả thị trường để lập dự toán, trình cấp có thẩm quyền phê phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download