hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn tiếng Nga - Đề 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn tiếng Nga - Đề 1 có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra tiếng Nga

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG NGA, HỌC KÌ I, LỚP 9

Đề số 1

I. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong các câu sau. (2 điểm)

1. Имя этого художника . . . . . . . во всей стране.
А. известен                  Б. известна                  В. известно

2. Лена, чем ты . . . . . . . в свободное время?
А. занимаешься                  Б. учишь               В. учишься

3. Ребята работали без перерыва, . . . . . . . они очень устали.
А. потому что                 Б. поэтому               В. что

4. . . . . . . . сильного дождя мы не поехали на экскурсию.
А. Благодаря                 Б. Из-за                В. От

II. Dùng cách nói xấp xỉ để truyền đạt lại nội dung tụ hội từ được in nghiêng. (4 điểm)

1. Моя семья живёт в двухэтажном доме.
. . . . .

2. У моей сестры пятимесячный ребёнок.
. . . . .

3. Наша команда играет с самыми сильными футболистами.
. . . . .

4. Первая задача более трудная, чем вторая.
. . . . . 

III. Dựa vào các gợi ý trong ngoặc đơn để trả lời câu hỏi. (2 điểm)

1. Какую книгу купил Игорь в “Доме книги”?
(А ты знаешь, что он очень любит искусство и много читает о нём.)
. . . . .

2. В какой деревне Таня хочет отдыхать летом?
(А ты знаешь, что там её бабушка и дедушка живут.)
. . . . .

IV. Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn số ở đầu các câu cho bên dưới có nội dung phù hợp với đoạn văn vừa đọc. (2 điểm)

Виктор окончил школу и решил стать журналистом. На экзамене он должен был написать рассказ. Но он не знал, о чём должен писать. Он понял, что плохо знает жизнь, и решил работать. Он начал работать на заводе.

На этом заводе был большой спортивный клуб. Здесь он занимался спортом и играл в футбол в заводской команде, а потом он стал её капитаном. Это была сильная команда.

Однажды он написал статью в газету, в которой рассказал о заводских спортсменах, об их жизни, работе, интересах. Его статья понравилась. Потом он часто писал о спорте. Так он стал журналистом и начал работать в заводской газете.

1. Виктор хотел стать журналистом после школы.

2. На экзамене он должен был написать рассказ.

3. Он хорошо написал этот рассказ.

4. Он решил работать, чтобы хорошо знать жизнь.

5. Он занимался спортом в городском клубе.

6. В первой статье он написал о заводских спортсменах, об их жизни, работе и интересах.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download