hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 49/2010/TT-BYT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 49/2010/TT-BYT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Bãi bỏ Quyết định số 37/2007/QĐ-BYT về việc ban hành quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách Nhà nước

Thông tư số 49/2010/TT-BYT của Bộ Y tế: Bãi bỏ Quyết định số 37/2007/QĐ-BYT ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách Nhà nước. 

BỘ Y TẾ
---------

Số: 49/2010/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 5 2010

THÔNG TƯ
Bãi bỏ Quyết định số 37/2007/QĐ-BYT ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng
Bộ Y tế về việc ban hành quy trình quản lý các dự án đầu tư xây
dựng công trình y tế sử dụng ngân sách Nhà nước
------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 5 2008;

Căn cứ Nghị định 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng: Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế, Vụ Kế hoạch - Tài Chính và Vụ Pháp chế, Bộ Y tế công bố:

Điều một. Bãi bỏ Quyết định số 37/2007/QĐ-BYT ngày 25 tháng 10 5 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách Nhà nước.

Điều hai. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2011.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số và KHHGĐ trực thuộc Bộ Y tế, Thanh tra Bộ; Các Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách Nhà nước và các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (phòng Công báo);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật);
- Bộ XD (2b); Bộ KH&ĐT (3b); Bộ TC (2b);
- Sở Y tế các tỉnh, TP (63b);
- Các doanh nghiệp trực thuộc (78b);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TB-CT (5b).

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)
Nguyễn Quốc Triệu

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download