hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 3887/2012/QĐ-BTP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 3887/2012/QĐ-BTP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

Quyết định 3887/2012/QĐ-BTP quy định chế độ bồi bổ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu năn nỉ, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong tổ chức thuộc Bộ Tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự.

BỘ TƯ PHÁP
--------

Số: 3887/QĐ-BTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 5 2012

QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ PHÁP VÀ CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 5 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 5 2012 của liên Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ quy định chế độ bồi bổ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu năn nỉ, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Xét yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định về chế độ bồi bổ theo ngày đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu năn nỉ, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại hội sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân của các tổ chức thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan Thi hành án dân sự.

2. Đối tượng được áp dụng

a) Cán bộ, công chức của các tổ chức thuộc Bộ và cơ quan Thi hành án dân sự được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu năn nỉ, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại hội sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

b) Bộ trưởng, Thứ trưởng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức thuộc Bộ và cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất tại hội sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

c) Cán bộ, công chức trong các tổ chức thuộc Bộ và cơ quan Thi hành án dân sự được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu năn nỉ, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại hội sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

d) Cán bộ, công chức, cán bộ y tế, dân phòng, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, thứ tự, bảo đảm y tế tại hội sở tiếp công dân cơ quan Bộ Tư pháp hoặc địa điểm tiếp công dân của cơ quan Thi hành án dân sự.

đ) Cán bộ, công chức trong các tổ chức thuộc Bộ và các cơ quan Thi hành án dân sự được giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư khiếu năn nỉ, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Điều hai. Nguyên tắc áp dụng

Nguyên tắc áp dụng chế độ bồi bổ tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 5 2012 của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP).

Điều 3. Mức hỗ trợ

1. Các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản hai Điều một Quyết định này khi trực tiếp tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu năn nỉ, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại hội sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân được bồi bổ theo mức 100.000 đồng/ngày/người. Nếu các đối tượng trên đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra thì được bồi bổ theo mức 80.000 đồng/ngày/người.

2. Các đối tượng quy định tại điểm d khoản hai Điều một Quyết định này khi tham gia phối hợp làm nhiệm vụ tại hội sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân được bồi bổ theo mức 50.000 đồng/ngày/người.

3. Các đối tượng quy định tại điểm đ khoản hai Điều một Quyết định này được bồi bổ theo mức 50.000 đồng/ngày/người.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download