hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1922/BHXH-VP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1922/BHXH-VP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Bảo hiểm,Chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 1922/BHXH-VP chấn chỉnh công tác hấp thu hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
---------------------
Số: 1922/BHXH-VP
V/v chấn chỉnh công tác hấp thu hồ sơ
và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 5 2012

 Kính gửi: BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 25/08/2011 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định hấp thu hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT theo cơ chế 1 cửa, thời gian qua, BHXH các tỉnh, thành phố đã có đa dạng phấn đấu trong triển khai thực hiện, tạo thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân giải quyết các thủ tục hành chính với cơ quan BHXH các cấp, bảo đảm kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân. Tuy nhiên, công tác hấp thu hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT theo cơ chế 1 cửa tại đa dạng tổ chức còn có 1 số hạn chế, đó là: chưa niêm yết công khai toàn bộ các quy trình, thủ tục hồ sơ và thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT tại nơi hấp thu hồ sơ; chưa triệt để thực hiện nguyên tắc hấp thu hồ sơ và trả kết quả giải quyết cho các tổ chức, cá nhân tại bộ phận 1 cửa; chế độ báo cáo định kỳ thực hiện chưa nằn nì nếp; chất lượng cán bộ làm việc ở bộ phận 1 cửa còn chưa đồng đều, 1 số cán bộ chưa nắm vững các quy định về thủ tục hồ sơ, chế độ chính sách, thiếu kỹ năng giao du xử sự, cá biệt 1 số cán bộ biểu đạt cửa quyền, hách dịch tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng tới uy tín của Ngành.

Để khắc phục tình trạng trên, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện 1 số nội dung sau:

1. Rà soát kiện toàn việc bố trí cán bộ làm việc tại bộ phận 1 cửa từ BHXH tỉnh, thành phố tới BHXH các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc, từ đó có kế hoạch điều chỉnh, xếp đặt bảo đảm cán bộ ở bộ phận 1 cửa có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuyên nghiệp, thông thạo về chế độ chính sách BHXH, BHYT; có kỹ năng giao du, có kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả thực hiện báo cáo về BHXH Việt Nam trước ngày 30/06/2012.

2. Trên cơ sở các quy định của Ngành và quy định tại Quyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 25/08/2011 của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, thành phố phải cụ thể hóa về trình tự, trách nhiệm, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT sát với tình hình thực tiễn và niêm yết công khai theo quy định; tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần thái độ, phong cách dùng cho cho cán bộ làm việc tại bộ phận 1 cửa; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức giao ban chuyên đề định kỳ để kịp thời luận bàn, rút kinh nghiệm, nghiêm túc chấn chỉnh kịp thời các sai sót, yếu kém của cán bộ làm công tác 1 cửa trên địa bàn. Đồng thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu giải pháp giải quyết trong tổ chức thực hiện về BHXH Việt Nam.

3. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về tình hình giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT theo quy định tại Quyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 25/08/2011 của BHXH Việt Nam (báo cáo theo đường Công văn và hòm thư điện tử: tonghopvss@gmail.com).

BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện kịp thời. Giao Văn phòng BHXH Việt Nam theo dõi việc thực hiện và báo cáo Tổng Giám đốc.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các tổ chức trực thuộc BHXH VN;
- Lưu: VT, TH (02b).

 KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

(đã ký)

Đỗ Thị Xuân Phương

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download