hoặc
Tài liệu học tập Thông tư 07/2013/TT-BTTTT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư 07/2013/TT-BTTTT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Công nghệ - Thông tin,Quy định thời điếm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đổi với máy thu hình sản xuất và nhập khẩu đế sử dụng tại Việt Nam

Thông tư 07/2013/TT-BTTTT quy định thời điếm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đổi với máy thu hình sản xuất và nhập cảng đế sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

Số: 07/2013/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm2013

 THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH THỜI ĐIỂM TÍCH HỢP CHỨC NĂNG THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT ĐỐI VỚI MÁY THU HÌNH SẢN XUẤT VÀ NHẬP KHẨU ĐỂ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 5 2009;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 5 2009;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 06 5 2011 sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;

Thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 5 2012 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 5 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê phê chuẩn Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình mặt đẩt tới 5 2020;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định thời điếm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đổi với máy thu hình sản xuất và nhập cảng đế sử dụng tại Việt Nam,

Điều một. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định thời điểm cụ thể tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với máy thu hình sản xuất và nhập cảng để sử dụng tại Việt Nam.

2. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhập cảng máy thu hình để sử dụng tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều hai. Thời điểm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất

1. Các chủng loại máy thu hình sử dụng công nghệ màn hình LCD, PDP, LED, OLED và các công nghệ màn hình tiếp theo được sản xuất và nhập cảng để sử dụng tại Việt Nam phải tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất tiêu chuẩn DVB-T2, tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 phù hợp với Quy chuẩn công nghệ nhà nước QCVN 63:2012/BTTTT theo thời điểm cụ thể như sau:

a) Từ ngày 01/04/2014 áp dụng đối với toàn bộ các máy thu hình có kích thước màn hình trên 32 inch;

b) Từ ngày 01/04/2015 áp dụng đối với toàn bộ các máy thu hình có kích thước màn hình từ 32 inch trở xuống.

2. Không quy định yêu cầu tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với máy thu hình sử dụng công nghệ màn hình CRT sản xuất và nhập cảng để sử dụng tại Việt Nam.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 5 2013.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp sản xuất, nhập cảng máy thu hình để sử dụng tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, giả dụ có vướng mắc, yêu cầu phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét giải quyết./.

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các Thứ trưởng Bộ TTTT;
- Các cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ TTTT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương);
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các doanh nghiệp sản xuất và nhập cảng máy thu hình;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
- Công ty Cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG;
- Lưu: VT, CTS (180).

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Bắc Son

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download