hoặc
Tài liệu học tập Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009 - 2010 môn Toán THPT (Bổ túc), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009 - 2010 môn Toán THPT (Bổ túc) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Năm 2009 - 2010

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
VĨNH PHÚC

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MTCT BẬC TRUNG HỌC
NĂM HỌC 2009 - 2010
ĐỀ THI MÔN: TOÁN - BTTHPT

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1:

Cho đa thức f(x) biến x là số thực và thoả mãn hệ thức f(x2 + 1) = x4 + 5x2 + 3. Tính gần đúng giá trị của: f(2008, 2009).

Bài 2:

Cho bất phương trình |x| + |y| ≤ n, n thuộc N*. Gọi Sn là số nghiệm nguyên của bất phương trình.

a, Thiết lập công thức tính Sn qua n và Sn - 1.

b, Tính S2008.

Bài 3:

Tính gần đúng các giá trị của m và n để đường thẳng y = mx + n đi qua điểm A(151; 253) và tiếp xúc với parabol y = 25x2 – 49x + 7/3.

Bài 4:

Biết rằng hàm số y = x4 – 2(m - 2008)x2 + (2008 - m)4 + 2m – 4016 có cực đại, cực tiểu, song song các điểm cực trị của đồ thị hàm số tạo thành 1 tam giác đều. Tính gần đúng giá trị của m.

Bài 5:

Tính gần đúng các nghiệm của hệ: 

Bài 6:

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có AB = 4,56 cm; góc ASC = 790.

a, Tính gần đúng diện tích toàn phần của hình chóp S.ABCD.

b, Tính gần đúng bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

Bài 7:

Khi sản xuất vỏ hộp sữa bột hình trụ, người ta luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất. Hãy tính gần đúng diện tích toàn phần của 1 vỏ hộp sữa bột được làm theo nguyên tắc như trên khi ta muốn thể tích của hộp là 889cm3.

Bài 8:

Cho Elip có phương trình . Gọi R1, R2, R3, R4 theo thứ tự là diện tích các phần của Elip thuộc góc phần tư vật dụng I, vật dụng II, vật dụng III và vật dụng IV. Hãy tính: R1 - R2 + R3 - R4

Bài 9:

Dãy Fibonaci (an) là dãy số có a1 = a2 =1; an = an-1 + an-2 với hai < n thuộc R. Cho biểu thức:

a, Hãy biểu hiện An với n > 4 theo x và các số hạng của dãy Fibonacci.

b, Tìm x thoả mãn A2008 = x

Bài 10:

Theo dự báo với mức tiêu thụ dầu không đổi như ngày nay thì trữ lượng dầu của 1 nước sẽ hết sau 50 5 nữa. Nhưng do nhu cầu thực tế, mức tiêu thụ tăng lên 5% mỗi 5. Hỏi sau bao nhiêu 5 số dầu dự trữ sẽ hết.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download