hoặc
Tài liệu học tập Công văn 639/BHXH-BT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 639/BHXH-BT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Bảo hiểm,Thu và cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 639/BHXH-BT về thu và cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
---------------

Số: 639/BHXH-BT
V/v thu và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng đào tạo
cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 5 2012

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng

Trả lời Công văn số 566/BHXH-YT ngày 15/12/2011 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bộ Quốc phòng về việc thu bảo hiểm y tế (BHYT) và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn (gọi chung là học viên) đang theo học tại các Học viện, nhà trường trong quân đội theo quy định tại Quyết định số 799/2011/QĐ-TTg ngày 25/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ Cao đẳng, Đại học ngành quân sự cơ sở tới 5 2020 và các 5 tiếp theo. Căn cứ quy định của Luật BHYT; Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/07/2009 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật BHYT; Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-TC ngày 14/08/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính; Thông tư số 87/2011/TT-BQP ngày 27/06/2011 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã trình độ Cao đẳng, Đại học ngành quân sự cơ sở tới 5 2020 và các 5 tiếp theo, theo Quyết định số 799/2011/QĐ-TTg, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để BHXH Bộ Quốc phòng thực hiện thu và cấp thẻ BHYT đối với học viên theo học tại các Học viện, nhà trường trong quân đội theo quy định tại Quyết định số 799/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng học viên đào tạo theo hình thức vừa học, vừa làm, có thời gian đào tạo không liên tục, đang hưởng lương thuởng và tham gia BHXH, BHYT đề nghị theo cơ quan, tổ chức nơi công tác thì tiếp tục tham gia BHYT theo cơ quan, đơn vị; trong thời gian đào tạo, khi đi khám chữa bệnh thì ngoài việc phải xuất trình thẻ BHYT, các giấy tờ tùy thân để xác định nhân thân, còn phải xuất trình bổ sung giấy tờ liên quan tới thời gian đào tạo, thời gian cư trú tại nơi đào tạo để được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo chế độ BHYT.

2. BHXH Bộ Quốc phòng thực hiện việc thu và cấp thẻ BHYT theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

a) Về mức đóng: Theo quy định tại Khoản sáu, Điều 13 Thông tư số 87/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, đối với học viên đã tham gia BHYT đề nghị, thì trong thời gian học tập được tiếp tục đóng BHYT theo mức quy định; học viên chưa tham gia BHYT đề nghị thì đóng BHYT theo mức đóng bằng 4,5% mức lương tối thiểu chung, do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

b) Về phương thức đóng: Thực hiện phương thức đóng của đối tượng tham gia BHYT đề nghị theo quy định của Luật BHYT. BHXH Bộ Quốc phòng báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn về trách nhiệm, phương thức chuyển tiền đóng BHYT của cơ quan tài chính các cấp.

c) Về mã thẻ BHYT: Cấp mã đối tượng XK, mã quyền lợi bảy theo quy định tại Quyết định số 1071/QĐ-BHXH ngày 01/09/2009 của BHXH Việt Nam.

d) Về thời hạn sử dụng thẻ BHYT: Tối đa bằng thời gian khóa học.

đ) Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu; chế độ thông tin báo cáo; chuyển tiền thu về BHXH Việt Nam: Thực hiện theo quy định của BHXH Việt Nam.

3. Từ ngày 01/07/2012 BHXH Bộ Quốc phòng tổ chức thu, cấp thẻ BHYT đối với đối tượng nêu tại Điểm một Công văn này, hướng dẫn cơ sở đào tạo phối hợp thực hiện, bảo đảm quyền lợi về BHYT của người tham gia theo quy định của pháp luật.

Quá trình thực hiện, giả dụ có vướng mắc, kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Phó TGĐ Nguyễn Minh Thảo;
- BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- Các tổ chức trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, BT (05b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

(đã ký)

Đỗ Văn Sinh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download