hoặc
Tài liệu học tập Mẫu thống kê danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu thống kê danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Biểu mẫu chứng khoán

Mẫu thống kê danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài để thông tin về danh mục chứng khoán đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài và báo cáo Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

..., ngày ….. tháng ….. 5 …..

THỐNG KÊ DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ

1. Tên đầy đủ, tên giao dịch, tên viết tắt của nhà đầu tư (ghi bằng chữ in hoa tên công ty nước ngoài – tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)

2. Loại hình nhà đầu tư: Cá nhân                 Tổ chức

3. Địa chỉ hội sở chính của nhà đầu tư (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinhdoanh đối với tổ chức)/địa chỉ liên lạc (đối với cá nhân): .......

Tel: ......................................... Fax: ............................ Email: ...................................................

4. Quốc tịch của nhà đầu tư: .......................................................................................................

5. Giấy đăng ký NSH................................................................................................................

Do: ……………………………… cấp ngày ……… tháng ……….. 5 ……………..……..

Có hiệu lực đến ngày ……….. tháng …………. 5 ………………………………………....

6. Mã số giao dịch chứng khoán: ……………………………………………………………...

Ngày cấp: ...............................................................................................................................

7. Tài khoản lưu ký chứng khoán (nếu có): ...............................................................................

Số tài khoản: ...........................................................................................................................

Mở tại Thành viên lưu ký (tên đầy đủ/tên viết tắt): ...............................................................

Địa chỉ hội sở chính của Thành viên lưu ký ...........................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số ............ do UBCKNN cấp ngày ..... tháng ..... 5 .....

8. Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có):

Số tài khoản: .................................................. .......................................................................

Mở tại Công ty chứng khoán (tên đầy đủ/tên viết tắt): ............................... ..........................

Địa chỉ hội sở chính của Công ty chứng khoán ......................................................................

Giấy phép thành lập và hoạt động số ............ do UBCKNN cấp ngày ..... tháng .....  năm ........

II. THÔNG TIN VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN TÀI KHOẢN LƯU KÝ DỰ KIẾN TẤT TOÁN

STT Mã chứng khoán
Khối lượng chứng khoán
Số tài khoản lưu ký
A Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ
1      
2      
...      
B Trái phiếu
1      
2      
...      
C Các tài sản lưu ký khác

Thời điểm thống kê danh mục:

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực, đầy đủ chính xác của tài liệu này.

Lập biểu viên lưu ký
Kiểm soát Đại diện có thẩm quyền của thành
(Ký tên, đóng dấu, chức danh)

1Đối với cá nhân: số Hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Đối với tổ chức: số Giấy phép thành lập pháp nhân nước nơi công ty đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh; Giấy phép thành lập công ty hoặc chi nhánh tại Việt Nam.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download