hoặc
Tài liệu học tập Thông tư quy định chức năng nhiệm vụ của trung tâm y tế dự phòng số 51/2014/TT-BYT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư quy định chức năng nhiệm vụ của trung tâm y tế dự phòng số 51/2014/TT-BYT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Quy định chức năng nhiệm vụ của trung tâm y tế dự phòng

Thông tư quy định chức năng nhiệm vụ của trung tâm y tế dự phòng số 51/2014/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 5 2015.Thông tư này thay thế cho quyết định số 05/2006/QĐ-BYT ngày 17 tháng 01 5 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Quy định chức năng nhiệm vụ của trung tâm y tế dự phòng

BỘ Y TẾ
--------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 51/2014/TT-BYT    Hà Nội, ngày 29 tháng 12 5 2014

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 5 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Y tế

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 5 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các công ty sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số ngày 04 tháng 4 5 2014 của Chính phủ quy định công ty các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều một. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh) là công ty sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng chỉ đạo, công ty thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công nghệ về y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh; công ty thực hiện các dịch vụ công về y tế theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có hội sở làm việc theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về công ty, hoạt động và các nguồn lực của Sở Y tế; song song chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Điều hai. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch và công ty thực hiện các nhiệm vụ chuyên, môn, công nghệ về y tế dự phòng trên cơ sở định hướng, chính sách, chiến lược, kế hoạch của Bộ Y tế và tình hình thực tế của địa phương trình Sở Y tế phê duyệt: giám sát, phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, các bệnh xã hội; kiểm dịch y tế; sức khỏe môi trường, sức khỏe lao động, sức khỏe trường học; chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; xét nghiệm an toàn thực phẩm; dinh dưỡng cộng đồng; vệ sinh phòng bệnh; quản lý, sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế; an toàn sinh học; phòng chống tai nạn thương tích; các hoạt động nâng cao sức khỏe, phòng chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe; khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm và quản lý, điều trị dự phòng ngoại trú các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, công nghệ về y tế dự phòng đối với các Trung tâm Y tế hoặc Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Trung tâm y tế huyện), cơ sở y tế và Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

3. Triển khai các hoạt động truyền thông nguy cơ; phối hợp với các công ty liên quan công ty triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe thuộc lĩnh vực y tế dự phòng.

4. Xây dựng kế hoạch và công ty đào tạo liên tục về chuyên môn, công nghệ cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm; tham gia đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn, công nghệ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng theo kế hoạch của tỉnh, Trung ương trên địa bàn; là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn và của Trung ương trong lĩnh vực y tế dự phòng.

5. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng.

6. Đề xuất, quản lý và công ty thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu y tế nhà nước và hợp tác quốc tế về y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh khi được cấp có thẩm quyền giao, phê chuẩn y.

7. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm, quản lý, điều trị dự phòng ngoại trú các bệnh truyền nhiễm, không lây nhiễm.

8. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế dự phòng trên địa bàn.

9. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản của công ty theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ khác do Sở Y tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download