hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 565 /QĐ-BXD, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 565 /QĐ-BXD có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Công bố 14 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng
BỘ XÂY DỰNG

---------------

Số: 565 /QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng năm 5 2014 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 5 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 5 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 5 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định liên quan tới kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng hai 5 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 07 5 2013 của Bộ Xây dựng quy định yếu tố 1 số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Xét yêu cầu của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Công bố 14 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dưng quy định yếu tố 1 số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

(Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính mới ban hành được thể hiện tại các Phần I, II của Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều hai. Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính cấp trung ương quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ và Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 hướng dẫn 1 số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

(Nội dung cụ thể các thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại phần III của Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Cục trưởng Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chịu trách nhiệm về nội dung các thủ tục hành chính công bố mới ban hành, bãi bỏ và các tài liệu có liên quan kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Thủ trưởng các công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký../.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- Website Bộ Xây dựng;
- Các công ty có liên quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT, PC (KSTT), Cục GĐ.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download