hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Số:......./............

- Căn cứ Luật Thương mại nước CHXHCN Việt Nam 5 2005;

- Căn cứ Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 5 2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;

- Căn cứ  Quyết định số 27/2005/QĐ-BCVT ngày 11 tháng 8 5 2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông  về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;

- Sau khi xem xét yêu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ Internet của Công ty ...

Hôm nay, ngày...../...../200.... Chúng tôi gồm:

Bên sử dụng dịch vụ (Bên A): 

 

Người đại diện:.................................

 

 

Chức vụ:..........................................

 

 

Địa chỉ:..........................................................................................................

Địa chỉ viết hóa đơn TC:..................................................................................

 

Điện thoại:.......................................

Fax:.........................................

 

Số tài khoản:...................................                                                            

Mở tại ngân hàng:...................................................

 

Mã số thuế:.....................................

 

 

Email:.......................................................

 Website:.........................................

Bên cung cấp dịch vụ (Bên B):

 

Người đại diện:...............................

 

 

Chức vụ:........................................

 

 

Địa chỉ:..........................................

 

 

Số điện thoại:.................................

Số Fax:...................................

 

Số tài khoản:.................................                                                     

Mở tại ngân hàng:.....................................................

 

Mã số thuế:...................................

 

 

Email:..........................................

Website:.........................................

     

Hai bên hợp nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Bên B tiến hành đăng ký và duy trì cho bên A (các) tên miền sau: (ghi chữ in hoa)

STT

Tên miền

Số 5 duy trì

1

 

năm

2

 

năm

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.một. Sau khi hợp đồng được ký kết, bên A thanh toán ngay cho bên B các khoản phí sau:

STT

Khoản mục

Đơn giá (VNĐ)

Số lượng

Thời gian

Thành tiền (VNĐ)

01

Phí đăng ký và duy trì tên miền cấp một tenban.com,.net,.org (chưa bao gồm VAT)

160.000đ/tên miền/năm

....tên miền

.....năm

 

02

Phí đăng ký và duy trì tên miền cấp hai tenban.COM.VN

1000.000đ/tên miền/năm

.....tên miền

.....năm

 

Phí đăng ký và duy trì tên miền cấp tenban.VN

1.150.000đ/tên miền/năm

.....tên miền

.....năm

 

Tổng tiền

 

 

Tổng tiền bằng chữ

 

2.hai.Các khoản phí thanh toán cho các tên miền không hoàn lại khi bên B đã thực hiện hoàn thành đăng ký tên miền nêu trên.

2.3.Hình thức thanh toán: 

 Trực tiếp tại địa chỉ bên A        Trực tiếp tại địa chỉ bên B         Chuyển khoản

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

3.một. Cung cấp hầu hết các thông tin để bên B tiến hành khởi tạo tên miền cho bên A trong bản khai đăng ký tên miền kèm theo hợp đồng này.

3.hai. Chịu trách nhiệm trước pháp luật giả dụ sử dụng tên miền trái với quy định của nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quảng cáo và các điều khoản quy định trong hợp đồng này.

3.3. Thanh toán hầu hết chi các khoản chi phí cho bên B như đã nêu tại Điều hai của hợp đồng này.

3.4 Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.

3.năm Bên A không được sử dụng các nội dung sau đây trong tên miền đăng ký: Nội dung đi trái lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nội dung xâm hại tới an ninh nhà nước hoặc xâm hại tới toàn vẹn lãnh thổ; Nội dung xâm hại tới truyền thống và lợi ích đất nước; Nội dung xúi giục bạo loàn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại tới sự đoàn kết các dân tộc. Nội dung vi phạm chính sách Tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan; Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại tới thứ tự xã hội hoặc ổn định xã hội. Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực; Nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác; Và các nội dung khác bị pháp luật cấm.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

4.một. Hoàn thành việc khởi tạo tên miền từ một tới 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hầu hết thông tin và tiền thanh toán của bên A.

4.hai. Trong trường hợp bên A đã thanh toán cho bên B nhưng tên miền không đăng ký được, bên B có trách nhiệm hoàn lại số tiền như điều hai.một của bản hợp đồng này cho bên A

4.3. Tạo điều kiện thuận tiện cho bên A triển khai, giải quyết các yêu cầu kỹ thuật

4.4.  Bên B không chịu trách nhiệm trước pháp luật giả dụ bên A sử dụng tên miền trái với quy định của nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet và quảng cáo.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.một. Tên miền là tài nguyên đặc thù được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước vì vậy 2 bên cùng hợp nhất bên B chỉ cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền trong khuôn khổ các tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian hoàn thành việc đăng ký tên miền và dưới sự hài lòng cấp phát của cơ quan quản lý tên miền.

5.2  Tên miền đăng ký có số lượng ký tự tối thiểu là 3, tối đa là 63 ở mỗi cấp, sử dụng các ký tự từ A tới Z, các chữ số từ 0 tới 9 và ký tự gạch ngang “-”. Không sử dụng ký tự
“-” ở đầu hoặc cuối tên miền.

5.3. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

5.4. Mọi đổi thay liên quan tới nội dung của hợp đồng phải được thông báo bằng văn bản cho Bên kia trước 15 ngày để xem xét giải quyết. Mọi chi phí phát sinh cho việc đổi thay hợp đồng do nguyên nhân từ Bên nào thì bên đó có trách nhiệm thanh toán.

5.năm. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được 2 bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp 2 bên không hợp nhất giải quyết thì vụ việc sẽ được chuyển lên Tòa Kinh tế thành phố Hà Nội.

5.sáu. Hợp đồng này được lập thành 2 (02) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 1 (01) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download