hoặc
Tài liệu học tập Chỉ thị số 21/2008/CT-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Chỉ thị số 21/2008/CT-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Chỉ thị số 21/2008/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 21
/2008/CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 5 2008

CHỈ THỊ
Về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
---------------------

Công tác thi hành án dân sự giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu lực của các bản án, quyết định của Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền khác, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công ty, cá nhân, giữ gìn thứ tự, an toàn xã hội.

Trong các 5 qua, thực hiện Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 09 5 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, công tác thi hành án dân sự có các chuyển biến tích cực, số việc thi hành án thi hành xong với số tiền và tài sản thu được 5 sau cao hơn 5 trước; đa dạng vụ việc thi hành án phức tạp đã được giải quyết dứt điểm; công ty bộ máy cơ quan thi hành án được kiện toàn hơn, trình độ chuyên môn của Chấp hành viên, cán bộ thi hành án được nâng lên; cải cách hành chính trong thi hành án được đẩy mạnh với các quy định về thủ tục đơn thuần nhưng chặt chẽ hơn; cơ sở vật chất của cơ quan thi hành án được tăng cường; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục được quan tâm; Ban Chỉ đạo thi hành án ở các địa phương được thành lập và hoạt động khá hiệu quả, góp phần không nhỏ trong việc giải quyết dứt điểm đa dạng vụ việc thi hành án phức tạp v.v....Tuy nhiên, việc triển khai Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg vẫn chưa tạo được chuyển biến căn bản về công tác thi hành án dân sự như đã đề ra và còn đa dạng hạn chế, tồn tại, như: số lượng việc thi hành án dân sự tồn đọng vẫn còn nhiều; đơn thư khiếu nài về thi hành án dân sự vượt cấp chưa giảm đa dạng, không ít trường hợp giải quyết chưa kịp thời; sự phối hợp giữa cơ quan thi hành án với cơ quan hữu quan có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thiếu hiệu quả; công ty bộ máy, địa vị pháp lý, biên chế cán bộ, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động của cơ quan thi hành án, chế độ, chính sách đối với cán bộ thi hành án dân sự chưa cân xứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tạo chuyển biến căn bản về công tác thi hành án dân sự theo tinh thần Nghị quyết số 07/2007/NQ-QH12 ngày 12 tháng 11 5 2007 của Quốc hội Khóa XII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 2008 và Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP ngày 09 tháng 01 5 2008 của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 5 2008, khắc phục tình trạng số việc thi hành án tồn đọng hàng 5, trước mắt tới cuối 5 2008 cần làm giảm ít nhất 10% tới 15% số việc thi hành án dân sự tồn đọng so với 5 2007; giải quyết dứt điểm 1 số vụ việc khiếu nài, tố cáo tồn đọng, phức tạp, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tiếp tục triển khai Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg và thực hiện các công việc sau:

1. Bộ Tư pháp

a) Chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm giảm dần số việc thi hành án tồn đọng hàng 5, trước mắt thực hiện ngay đợt tổng rà soát, xác minh và phân loại án, công ty các đợt cao điểm giải quyết việc thi hành án tồn đọng; tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo địa phương kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thi hành án;

b) Chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự ngừng chuyển giao việc thi hành án có giá trị không quá 500.000 đồng cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân cấp xã) trực tiếp đôn đốc thi hành. Đối với các vụ việc thi hành án đã chuyển giao, Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục đôn đốc thi hành án dứt điểm, các địa phương đôn đốc thi hành án không hiệu quả thì thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh rút hồ sơ để trực tiếp thi hành;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện thí điểm việc ủy quyền cho các trại giam trực tiếp đôn đốc thi hành các khoản phải thi hành án nộp ngân sách Nhà nước (án phí, tiền phạt, tiền tịch thâu sung công, bồi hoàn cho Nhà nước, truy vấn thu thuế, thu lợi bất chính...) mà người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tại các trại giam, trại trợ thời giam để tạo điều kiện thuận tiện cho người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù thực hiện nghĩa vụ thi hành án về dân sự, làm căn cứ xét đặc xá hàng năm;

d) Chỉ đạo các cơ quan thi hành án chú trọng giải quyết khiếu nài, tố cáo đúng thời hạn, đúng pháp luật ngay từ cơ sở, hạn chế tới mức tối đa các khiếu nài, tố cáo phức tạp mới phát sinh, khiếu nài vượt cấp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về thi hành án, nhất là đối với các nơi có đa dạng đơn thư khiếu nài, tố cáo hoặc khiếu nài, tố cáo phức tạp, kéo dài, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm;

đ) Chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong 5 2008 xây dựng quy chế phối hợp trong thi hành án dân sự, thực hiện tốt công tác miễn, giảm thi hành án;

e) Chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và chính sách đối với cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó của cơ quan thi hành án dân sự; kiện toàn công ty bộ máy cơ quan thi hành án; điều động, luân chuyển Chấp hành viên, giải quyết triệt để tình trạng cơ quan thi hành án dân sự không có Trưởng thi hành án hoặc chỉ có 01 Chấp hành viên.

Thí điểm tuyển dụng 1 tỷ lệ nhất quyết người đã trải qua công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc các chức danh cốt lõi khác ở cấp xã, có trình độ Trung cấp luật, kiến thức xã hội, hiểu biết địa bàn, dân cư và có khả năng làm tốt công tác dân vận, thuyết phục vào các cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa có khó khăn về nguồn cán bộ có trình độ cử nhân luật;

g) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án về tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, xây dựng hội sở, kho tang vật cho các cơ quan thi hành án dân sự để tới 5 2010 phải xây dựng xong hội sở và tới 5 2015 phải xây dựng xong kho tang vật của các cơ quan thi hành án dân sự;

h) Hoàn thành việc xây dựng Đề án thừa phát lại báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương và Chính phủ trong quý III 5 2008 để xem xét, thông qua; phối hợp với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công ty thực hiện thí điểm tại địa bàn thành phố, song song theo dõi việc triển khai, kịp thời rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết, yêu cầu phương án triển khai ở 1 số địa phương khác.

2. Bộ Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, yêu cầu với Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên nghề và các chế độ, chính sách ưu đãi nhằm tạo tâm lý ổn định công tác của các cán bộ, công chức thi hành án dân sự, song song thu hút các người có trình độ, năng lực, tâm huyết với nghề thi hành án; yêu cầu bổ sung biên chế hợp lý để khắc phục tình trạng quá tải của cơ quan thi hành án.

3. Bộ Quốc phòng

a) Trong 5 2008, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu biện pháp tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng hội sở, kho tang vật, kinh phí hoạt động cho các cơ quan thi hành án trong Quân đội;

b) Chỉ đạo các cơ quan thi hành án trong Quân đội thực hiện thí điểm việc ủy quyền cho các trại giam trực tiếp đôn đốc thi hành các khoản phải thi hành án nộp ngân sách Nhà nước mà người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tại các trại giam, trại trợ thời giam.

4. Bộ Công an

a) Chỉ đạo cơ quan Công an các cấp có biện pháp tăng cường công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án, hỗ trợ việc bảo đảm an toàn hội sở, kho tang vật của cơ quan thi hành án trong trường hợp cần thiết;

b) Chỉ đạo các trại giam, trại trợ thời giam chú trọng việc trực tiếp đôn đốc người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tại các trại giam, trại trợ thời giam thi hành các khoản thi hành án theo ủy quyền của cơ quan thi hành án dân sự;

c) Chỉ đạo cơ quan điều tra chú trọng áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm bợ để hạn chế việc tẩu tán tài sản, bảo đảm hiệu quả việc thi hành án; thực hiện việc chuyển giao tang vật và các tài liệu liên quan hầu hết, kịp thời cho cơ quan thi hành án theo quy định của pháp luật.

5. Bộ Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Bộ Công an hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý, sử dụng khoản tiền thi hành án do các trại giam, trại trợ thời giam đôn đốc thi hành;

b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng tiếp tục yêu cầu biện pháp nhằm bổ sung công cụ, điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ quan thi hành án;

c) Phối hợp với Bộ Tư pháp có biện pháp thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ tài chính để thi hành án cho các đối tượng là cơ quan, công ty do Nhà nước thành lập, hoạt động hoàn toàn bằng kinh phí do ngân sách Nhà nước góp phần giải quyết án tồn đọng.

6. Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chỉ đạo các ngân hàng, bảo hiểm xã hội và các công ty tín dụng khác tăng cường công tác phối hợp thi hành án; thực hiện quyết định của cơ quan thi hành án về cưỡng chế trừ vào thu nhập, khấu trừ tài khoản, trừ vào tiền, thu hồi giấy tờ có giá của người phải thi hành án theo quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự 5 2004.

7. Ủy ban nhân dân các cấp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chỉ đạo các cơ quan hữu quan thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ tài chính để thi hành án; tăng cường chỉ đạo sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan, đoàn thể ở địa phương với cơ quan thi hành án trong việc thi hành án, thực hiện kịp thời việc chuyển dịch, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật; bố trí đất đai, hỗ trợ đền bù, bảo đảm giải phóng nhanh mặt bằng cho các cơ quan thi hành án để xây dựng hội sở, kho tang vật. Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan hữu quan tới 5 2009 phải thực hiện xong việc bố trí đất đai, hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng để các cơ quan thi hành án dân sự xây dựng hội sở, kho tang vật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoàn thiện Đề án thừa phát lại, chỉ đạo Sở Tư pháp và các cơ quan hữu quan triển khai có hiệu quả việc thực hiện thí điểm Đề án Thừa phát lại tại địa bàn thành phố.

Ban Chỉ đạo thi hành án các cấp làm tốt công tác tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp và cấp trên tăng cường sự chỉ đạo phối hợp trong công tác thi hành án dân sự.

Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác phối hợp với cơ quan thi hành án để thi hành có hiệu quả các việc thi hành án trên địa bàn.

8. Các cơ quan, công ty phải kiểu mẫu trong việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án, giả dụ cố tình dây dưa, cản trở hoạt động thi hành án cần được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

9. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong khuôn khổ quyền hạn, nhiệm vụ của mình có kế hoạch cụ thể, khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể ;
- Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ, Cục, tổ chức trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, PL (5b).295

 KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Trương Vĩnh Trọng

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download