hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 90/2010/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 90/2010/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011

Thông tư số 90/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước 5 2011. 

BỘ TÀI CHÍNH

----------------------

Số: 90/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

                    Hà Nội, ngày 16 tháng 06 5 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước 5 2011
---------------------------

- Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Thực hiện Chỉ thị số 854/CT-TTg ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 5 2011;

Bộ Tài chính hướng dẫn công tác đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước 5 2010 và xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) 5 2011 như sau:

CHƯƠNG I
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2010

Điều một. Quy định chung

1. Căn cứ đánh giá nhiệm vụ NSNN 5 2010:

- Nhiệm vụ NSNN 5 2010 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 37/2009/QH12 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước 5 2010 và Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước 5 2010.

- Các văn bản điều hành của Chính phủ, gồm: Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 về các giải pháp chính yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN 5 2010; Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 về các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ phát triển kinh tế khoảng sáu,5% trong 5 2010.

- Thông tư số 224/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN 5 2010.

- Các văn bản chỉ đạo của các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước 5 2010.

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ NSNN trong sáu tháng đầu năm; các giải pháp phấn đấu thực hiện trong sáu tháng cuối 5.

2. Cùng với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ NSNN 5 2010; các Bộ, cơ quan Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ NSNN công đoạn 2006 - 2010 và công đoạn 2001 - 2010 làm căn cứ xây dựng Kế hoạch năm 5 2011 - 2015 và chiến lược 10 5 2011 - 2020.

3. Trên cơ sở kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN 5 2010, tình hình thực hiện chính sách chế độ thu, chi NSNN và các chính sách, chế độ khác có liên quan áp dụng trong công đoạn 2006 - 2010; kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán; các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương chủ động sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị cụ thể việc sửa đổi, bổ sung chính sách, chế độ thu, chi NSNN và các chính sách, chế độ khác; kiến nghị công tác hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ NSNN, gởi Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan có liên quan để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Điều hai. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 5 2010

Căn cứ kết quả thu NSNN sáu tháng đầu 5, đánh giá thực hiện thu NSNN 5 2010 trên cơ sở hoàn thành vượt mức dự toán Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao tối thiểu ở mức trên 5% (không kể dầu thô và thu tiền sử dụng đất). Khi đánh giá, cần tập trung vào 1 số nội dung chính yếu sau:

1. Đánh giá, phân tích tác động của kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế tới kết quả thực hiện thu NSNN 5 2010 như: Tình hình sản xuất - kinh doanh, hoạt động xuất, nhập cảng của các doanh nghiệp trên địa bàn; kết quả thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất và tiêu thụ của các sản phẩm chủ yếu; giá thành, giá bán, lợi nhuận; rà soát để tính tới các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, các dự án đầu tư đã hết thời gian hưởng ưu đãi thuế; kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tài chính về đất đai; tình hình giao thiệp mua bán bất động sản; tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán,...

2. Đánh giá, phân tích tác động đến số thu NSNN của việc thực hiện chính sách gia hạn thuế cho các doanh nghiệp theo các Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009, Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế 5 2010; việc điều hành chính sách xuất, nhập cảng, trong đó có việc điều chỉnh thuế nhằm hạn chế nhập siêu, xuất khẩu nguyên liệu thô và điều chỉnh thuế suất để thực hiện các cam kết hội nhập.

3. Đánh giá tình hình nợ và xử lý nợ thuế 5 2010: xác định rõ số nợ thuế tới 31/12/2009, dự định số nợ phát sinh trong 5 2010 và số nợ thuế thu hồi được trong 5 2010. Tổng hợp toàn bộ chính xác số nợ thuế, phân loại nợ thuế theo các tiêu thức quy định tại quy trình quản lý nợ thuế. Kiến nghị các biện pháp xử lý dứt điểm số nợ thuế.

4. Đánh giá kết quả phối hợp giữa các cấp, các ngành có liên quan trong công tác quản lý thu NSNN và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm soát thu hồi nợ thuế, chống thất thu, chống buôn lậu, chống ăn lận thương mại; việc phối hợp trong kiểm tra giá; số đối tượng đã thanh tra, kiểm tra trong sáu tháng đầu 5 và dự định cả năm; số thuế kiến nghị truy tìm thu thông qua công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế; số kiến nghị truy tìm thu của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và dự định số nộp vào NSNN trong 5. Kiến nghị các giải pháp tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả các hoạt động này.

5. Đánh giá tình hình kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng; dự định số thuế phải hoàn phát sinh trong năm; số đã hoàn trong sáu tháng đầu năm; trong đó phân tích rõ nguyên nhân hoàn thuế tăng, giảm so với 5 trước.

6. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chính sách thuế mới ban hành, sửa đổi, bổ sung 5 2009, 5 2010 ảnh hưởng tới kết quả thu.

7. Thông qua việc triển khai tổ chức thu, đề nghị các kiến nghị để điều chỉnh cơ chế, chính sách thu (nếu có).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download