hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1056/2013/BNN-KHCN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1056/2013/BNN-KHCN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Điều chỉnh nội dung và kinh phí khuyến nông trung ương thực hiện năm 2012 sang năm 2013

Công văn 1056/2013/BNN-KHCN về điều chỉnh nội dung và kinh phí khuyến nông trung ương thực hiện 5 2012 sang 5 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-----------
Số: 1056/BNN-KHCN
Về việc điều chỉnh nội dung và kinh phí
khuyến nông trung ương thực hiện năm
2012 sang 5 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-----------------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 5 2013

Kính gửi: Trung tâm chuyn giao Công nghệ và Khuyến nông

Trả lời Công văn số 25/CV-TTCG ngày 04 tháng hai 5 2013 của Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông về việc điều chỉnh 1 số nội dung, địa điểm và kinh phí thực hiện dự án khuyến nông 5 2012 sang 5 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến sau:

- Đồng ý với yêu cầu việc điều chỉnh 1 số nội dung, địa điểm và kinh phí 5 2012 sang thực hiện năm 2013 của Dự án khuyến nông "Chuyn đi cơ cu, luân canh và tăng vụ cây trồng" do TS. Phạm Văn Dân, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông làm chủ nhiệm, tại phụ lục đính kèm.

- Đề nghị Lãnh đạo các doanh nghiệp thông báo và đôn đốc chủ nhiệm dự án thực hiện hầu hết khối lượng các nội dung và bảo đảm công tác giải ngân theo quy định./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính;
- TT KNQG;
- Cục Trồng trọt;
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Tấn Hinh

 PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG NĂM 2012 CHUYỂN SANG THỰC HIỆN NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Công văn số 1056/BNN-KHCN ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Tên dự án, đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án, Quyết định phê duyệt

Nội dung điều chỉnh/chuyn sang thực hiện 5 2013

Kinh phí điều chỉnh/chuyển

(1.000 đ)

- Chuyển đổi cơ cấu, tăng vụ và luân canh cây trồng,

- Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông;

TS. Phạm Văn Dân,

- Quyết định phê ưng chuẩn số 1718/QĐ-BNN-KHCN ngày 01/08/2011.

Hội nghị tổng kết mô hình sản xuất khoai tây đông trên đất hai vụ lúa tại Ninh Bình (Trung tâm CGCN & KN thực hiện)

3.010

Đào tạo tập hun, hội nghị tng kết, công chỉ đạo mô hình sản xuất bí xanh vụ đông tại Nam Định (Trung tâm CGCN & KN thực hiện)

25.640

Mô hình sản xut khoai sọ (Trung tâm CGCN & KN thực hiện)

17.880

Đào tạo, tổng kết, quản lý mô hình sản xuất giống ngô lai F1 tại Tp. Hồ Chí Minh (Viện Khoa học KT NN miền Nam thực hiện)

64.250

Tổng kết, hội nghị tham quan và công chỉ đạo mô hình sản xuất giống ngô lai F1 tại Ninh Thuận (Viện Khoa học KT NN miền Nam thực hiện)

10.500

Tng kết, công chỉ đạo, tập hun, tham quan mô hình sản xuất ngô đông xuân tại Long An (Trung tâm KN Long An thực hiện)

24.755

Hội nghị tổng kết, công chỉ đạo, tham quan mô hình sản xuất rau bốn vụ (Viện Cây lương thực và Cây thực phm thực hiện)

10.820

Chuyển 25 ha mô hình sản xuất đậu tương hè chưa thực hiện 5 2012 sang 5 2013 (Trung tâm Khuyến nông -KN Tp Cần Thơ thực hiện)

114.237,5

 

Tng s

271.092,5

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download