hoặc
Tài liệu học tập Mẫu đơn đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu đơn đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,

TÊN DOANH NGHIỆP................Số: ………../......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

.........., ngày......... tháng......... 5..........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ


Kính gửi: Tổng cục Du lịch (trong trường hợp yêu cầu cấp, đổi hoặc cấp lại giấy phép)
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường hợp yêu cầu cấp giấy phép)

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):..........................................................................

Tên giao dịch:.........................................................................................................................

Tên viết tắt:.............................................................................................................................

2. Địa chỉ hội sở chính :..........................................................................................................

Điện thoại :...........................……- Fax :................................................................................

Website :..................................... - Email :.............................................................................

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:……………………...................

Giới tính :............................…................

Chức danh:..............................................................................................................................

Sinh ngày :......./…..../…....Dân tộc :......... Quốc tịch :.......................................…...............

Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số :..................................………................

Ngày cấp : …../….../…..Nơi cấp : .....................................................……………................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :..........................................................................................

Chỗ ở ngày nay :.......................................................................................................................

4. Tên, địa chỉ chi nhánh :.....................................................................................................

5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện ........................................................................................

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số..........ngày cấp..../...../....nơi cấp................

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế số ........do......cấp ngày...........tháng.........5............(trong trường hợp đổi, cấp lại Giấy phép)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download