hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 1682/QĐ-BGTVT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 1682/QĐ-BGTVT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Doanh nghiệp,Công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2012 cho Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải

Quyết định 1682/QĐ-BGTVT 5 2013 công bố xếp loại doanh nghiệp 5 2012 cho Tổng Công ty Tư vấn giao diện giao thông chuyên chở do Bộ Giao thông chuyên chở ban hành.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

Số: 1682/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 5 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2012 CHO TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 1 số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT;

Căn cứ công văn số 7024/BTC-TCDN ngày 03/6/2013 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến xếp loại doanh nghiệp 5 2012 của Tông công ty Tư vấn giao diện giao thông vận tải;

Xét yêu cầu của Hội đồng thành viên Tổng công ty Tư vấn giao diện giao thông chuyên chở tại Tờ trình số 761/TTr-HĐTV ngày 25/6/2013;

Theo yêu cầu của ông Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Công bố xếp loại doanh nghiệp 5 2012 cho Tổng công ty Tư vấn giao diện giao thông chuyên chở như sau:

1. Xếp loại doanh nghiệp:

- Tổng công ty :                         Xếp loại A

- Công ty mẹ - Tổng công ty :     Xếp loại A

2. Xếp loại kết quả hoạt động của Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty: Hoàn thành lý tưởng nhiệm vụ.

Điều hai. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Căn cứ kết quả xếp loại doanh nghiệp nêu tại Điều một, Tổng công ty Tư vấn giao diện giao thông chuyên chở thực hiện trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Tổng công ty 5 2012 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn giao diện giao thông chuyên chở, Thủ trưởng các công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông;
- Tổng công ty Tư vấn giao diện GTVT;
- Bộ Tài chính;
- Trung tâm Tin học Bộ GTVT;
- Websit Bộ GTVT;
- Lưu VT, QLDN (đcm-05b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Hồng Trường

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download