hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 23/2010/TT-BCT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 23/2010/TT-BCT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Quy định việc nhập khẩu muối

Thông tư số 23/2010/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định việc nhập cảng muối. 

BỘ CÔNG THƯƠNG
---------------

Số: 23/2010/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định việc nhập cảng muối
-------------------------------

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 5 2006 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 681/TTg-KTTH ngày 27 tháng 4 5 2010 về việc điều hành nhập cảng muối 5 2010;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc nhập cảng muối như sau:

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định việc nhập cảng muối của thương nhân để sản xuất và kinh doanh tại thị trường trong nước.

2. Việc nhập cảng muối trong các trường hợp sau đây không thuộc khuôn khổ điều chỉnh của Thông tư này và được thực hiện theo các quy định quản lý hiện hành:

a) Tạm nhập tái xuất, lâm thời xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh.

b) Nhập khẩu để phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài.

Điều hai. Quản lý nhập cảng muối

1. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, thương nhân được cấp giấy phép nhập cảng muối theo hạn ngạch thuế quan chỉ được phép nhập cảng các loại muối có mã HS: 2501.00.90.90, 2501.00.41.20, 2501.00.49.20 (trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập cảng do Bộ Tài chính ban hành) và phải đáp ứng tiêu chuẩn công nghệ về muối theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. Việc xác nhận đáp ứng tiêu chuẩn công nghệ về muối thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Việc nhập cảng ngoài hạn ngạch thuế quan đối với tất cả các loại muối thuộc nhóm 2501 (trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập cảng do Bộ Tài chính ban hành) trước khi ký hiệp đồng nhập cảng phải được xác nhận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chất lượng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng sáu 5 2010 tới hết ngày 31 tháng 12 5 2010.

2. Đối với các lô hàng muối đã ký hiệp đồng nhập cảng và đáp ứng 1 trong các điều kiện sau thì không bị điều chỉnh bởi Thông tư này:

a) Đã xếp hàng lên phương tiên chuyên chở, có ngày xếp hàng ghi trên chuyên chở đơn (đối với hàng di chuyển bằng đường biển, đường sắt, đường hàng không) hoặc ngày hàng về tới cửa khẩu (đối với hàng di chuyển bằng đường bộ) trước ngày 10 tháng sáu 5 2010.

b) Đã mở L/C hoặc có chứng từ thanh toán trước ngày 10 tháng sáu 5 2010. 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Viện KSND tối cao;
- Tòa án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng
các Vụ, Cục, các công ty trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK (15)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Thành Biên

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download