hoặc
Tài liệu học tập Thông tư 45/2012/TT-BGDĐT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư 45/2012/TT-BGDĐT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo,Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng

Thông tư 45/2012/TT-BGDĐT về mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------------
 

Số: 45/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 5 2012

THÔNG TƯ
BAN HÀNH MẪU BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 5 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 5 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 5 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng sáu 5 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20 tháng sáu 5 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng sáu 5 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng.

Điều một. Ban hành kèm theo Thông tư này mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng.

Bằng tốt nghiệp cao đẳng gồm bốn (4) trang, mỗi trang có kích thước 19cm x 13,5cm.

Trang một và trang 4 có nền màu đỏ; trang một có hình Quốc huy, các chữ in trên trang một có màu vàng; trang hai và trang 3 có nền màu vàng, hoa văn viền màu vàng đậm, tên bằng tốt nghiệp cao đẳng bằng tiếng Việt và tiếng Anh có màu đỏ, các chữ khác có màu đen; hình trống đồng in chìm chính giữa trang hai, hình Quốc huy in chìm chính giữa trang 3. Cách ghi nội dung trên bằng tốt nghiệp cao đẳng quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Điều hai. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 11 5 2013. Thông tư này thay thế Thông tư số 21/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 5 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng.

Các phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng đã in, cấp phát theo mẫu quy định tại Thông tư số 21/2009/TT-BGDĐT trước ngày Thông tư này có hiệu lực, có giá trị sử dụng tới hết năm học 2012-2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các doanh nghiệp có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- UBVHGDTNTN&NĐ của QH;
- Như Điều 3;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Kiểm toán nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ;
- Lưu VT, Vụ PC.
 
BỘ TRƯỞNG
(đã ký)

Phạm Vũ Luận
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download