hoặc
Tài liệu học tập GMAT Practice: Tough and Tricky Questions and Solutions, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu GMAT Practice: Tough and Tricky Questions and Solutions có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,
SOLUTION: 1. THE SUM OF EVEN INTEGERS: The sum of the even numbers between một and k is 79*80, where k is an odd number, then k=? (A) 79 (B) 80 (C) 81 (D) 157 (E) 159 The solution given in the file was 79, which is not correct. Also the problem was solved with AP formula thus was long and used the theory rarely tested in GMAT. Here is my solution and my notes about AP. Some may be useful: The number of terms in this set would be: n=(k-1)/2 (as k is odd) Last term: k-1 Average would be first term+last term/2=(2+k-1)/2=(k+1)/2 Also average: sum/number of terms=79*80/((k-1)/2)=158*80/(k-1) (k+1)/2=158*80/(k-1) --> (k-1)(k+1)=158*160 --> k=159 Answer E.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download