hoặc
Tài liệu học tập Công văn 2386/TCHQ-TXNK, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 2386/TCHQ-TXNK có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Thu tiền thuế bằng ngoại tệ

Công văn 2386/TCHQ-TXNK về thu tiền thuế bằng ngoại tệ do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

Số: 2386/TCHQ-TXNK
V/v thu tiền thuế bằng ngoại tệ

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 5 2013

Kính gửi:

- Kho bạc Nhà nước;
- Ngân hàng TM CP Công thương
(Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội).

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 780/HQHN-TXNK ngày 03/4/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc Tổng công ty dầu Việt Nam nợ thuế do Ngân hàng không quy đổi tỷ giá theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm nộp thuế (gửi kèm theo). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19/2/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các công ty, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí, thì: Trường hợp dầu thô, khí thiên nhiên được bán bằng đô la Mỹ hoặc tiền ngoại tệ tự do chuyển đổi thì đồng tiền nộp các loại thuế liên quan tới hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên gồm thuế xuất khẩu, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp là đô la Mỹ hoặc tiền ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Việc quy đổi hạch toán từ đô la Mỹ hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi sang đồng Việt Nam để nộp thuế được thực hiện theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm nộp thuế.

Trường hợp Tổng công ty dầu Việt Nam - Công ty TNHH MTV nộp thuế vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ qua ngân hàng chuyển cho Kho bạc Nhà nước Thanh Xuân - Hà Nội, khi Kho bạc nhà nước nhận được tiền thuế sẽ quy đổi hạch toán theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm nộp thuế. Trường hợp ngân hàng đã quy đổi sang tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá mua - bán của Ngân hàng TMCP Công thương, thì yêu cầu Kho bạc Nhà nước hướng dẫn ngân hàng hạch toán quy đổi đồng tiền nộp thuế bằng ngoại tệ theo đúng quy định tại Thông tư số 32/2009/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương được biết.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hà Nội (phối hợp thực hiện);
(thay trả lời công văn số 780/HQHN-TXNK)
- Lưu: VT, TXNK (3).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Việt Cường

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download