hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 1885/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 1885/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Về việc bổ sung kinh phí nhập và bảo quản muối dự trữ quốc gia

Quyết định số 1885/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ sung kinh phí nhập và bảo quản muối dự trữ nhà nước. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------- 

Số: 1885/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung kinh phí nhập và bảo quản muối dự trữ quốc gia
----------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 13260/BTC-TCDT ngày 04 tháng 10 5 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Bổ sung năm.664.508.706 đồng (năm tỷ sáu trăm sáu mươi tư triệu 5 trăm lẻ tám nghìn 7 trăm lẻ sáu đồng) từ dự toán chi sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách trung ương 5 2010 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bổ sung chi phí nhập và phí bảo quản muối dự trữ nhà nước như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 13260/BTC-TCDT nêu trên.

Điều hai. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các công ty dự trữ quản lý và sử dụng chi phí nhập, chi phí bảo quản theo đúng chế độ; song song, chủ trì phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng định mức muối dự trữ nhà nước theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, Vụ KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 

(đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download