hoặc
Tài liệu học tập Thông tư 20/2014/TT-BXD, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư 20/2014/TT-BXD có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Hệ thống điện của nhà ở

tailieuhoctap.com xin giới thiệu, Thông tư 20/2014/TT-BXD quy chuẩn công nghệ nhà nước về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.

Quy chuẩn về hệ thống điện của nhà ở

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 20/2014/TT-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA NHÀ Ở VÀ NHÀ CÔNG CỘNG

Căn cứ ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Xây dựng;

Căn cứ ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn công nghệ nhà nước về “Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng”, mã số QCVN 12:2014/BXD.

Điều một. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn công nghệ nhà nước về “Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng”, mã số QCVN 12:2014/BXD.

Điều hai. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng bảy 5 2015.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGLê Quang Hùng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download