hoặc
Tài liệu học tập Công văn 7037/2012/TCHQ-TCCB, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 7037/2012/TCHQ-TCCB có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo,Xin mở lớp đào tạo nghiệp vụ khai hải quan

Công văn 7037/2012/TCHQ-TCCB về xin mở lớp đào tạo nghiệp vụ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

Số: 7037/TCHQ-TCCB
V/v xin mở lớp đào tạo nghiệp vụ
khai hải quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 5 2012

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Trả lời đề nghị của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ tại Công văn số 1713/HQCT-TCCB ngày 26/11/2012 về việc Trường Đại học Tây Đô xin mở lớp đào tạo nghiệp vụ khai hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị tổ chức luận bàn với Trường Đại học Tây Đô về khả năng tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ khai hải quan theo đúng Quy chế tại Quyết định số 2333/QĐ-TCHQ ngày 24/10/2011 của Tổng cục Hải quan để tổ chức mở lớp học.

2. Trước khi mở lớp học, đề nghị báo cáo Tổng cục Hải quan và Trường Hải quan Việt Nam biết để phối hợp thực hiện và tổ chức thi cấp chứng chỉ theo quy định.

3. Tài liệu đào tạo khai nghiệp vụ hải quan được đăng tải trên Website của Tổng cục Hải quan, đề nghị khai thác để tổ chức cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu.

Tổng cục Hải quan xin thông báo để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trường HQVN (để p/h);
- Lưu: VT, TCCB (04b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(đã ký)


Phạm Thị Thu Hương

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download