hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn tiếng Nga - Đề 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn tiếng Nga - Đề 2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra tiếng Nga

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG NGA, HỌC KÌ II, LỚP 8

Đề số 2

I. Dùng dạng cần thiết của từ свободен hoặc занят để hoàn chỉnh các hội thoại sau đây. (2 điểm)

1. а. - Лена, завтра воскресенье. Поедем за город в лес.
- Не могу, завтра я . . . . . .

б. - Антон, хочешь сыграть со мною в шахматы?
- Давай. Сегодня я . . . . . .

2. а. - Ребята, какие места у вас . . . . . ?
- Вот эти. Садитесь, пожалуйста.

б. - Извините, это место . . . . . ?
- Нет, садитесь, пожалуйста.

II. Dùng tập trung từ " друг друга " để biểu thị lại nội dung các lời nói sau đây. (2 điểm)

1. Папа всегда заботится о маме и помогает ей, а мама тоже заботится о папе и помогает ему.
. . . . .

2. Вьет часто пишет Ивану и получает от него письма. Иван тоже пишет Вьету и получает от него письма.
. . . . .

III. Đọc câu chuyện sau và trả lời các câu hỏi cho ở dưới. (3 điểm)

Чувство Родины

Это было в Бресте. По радио сказали, что приезжает поезд из Берлина. Через минуту на станции стало шумно. Седой (tóc bạc) человек быстро вышел из вагона и подбежал прямо ко мне. Вдруг он обнял (ôm) и, поцеловал (hôn) меня. "Я русский, понимаешь, дочка, русский. Я очень долго не был дома, в России", - сказал он и побежал к вагону, чтобы помочь выйти жене и дочери. Я не видела их больше. Но я обязательно вспоминаю об этом седом человеке, когда думаю о Родине.

1. Что сделал и сказал седой человек на станции поезда?
. . . . .

2. Почему Наташа вспоминает об этом седом человеке, когда думает о Родине?
. . . . .

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download