hoặc
Tài liệu học tập Điều kiện và thủ tục thành lập trường đại học, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Điều kiện và thủ tục thành lập trường đại học có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giáo dục - Đào tạo,

Điều kiện và thủ tục thành lập trường đại học

a. Trình tự thực hiện

Việc thành lập trường đại học do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Dự án thành lập trường đại học được thực hiện theo hai bước:

- Bước 1: Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu Dự án đầu tư thành lập trường, giám định các điều kiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường.

- Bước 2: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ và các cơ quan liên quan doanh nghiệp giám định dự án đầu tư thành lập trường và các điều kiện được quy định tại Quyết định này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập trường.

b. Cách thức thực hiện

Hồ sơ gởi về bộ phận “Một cửa”, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội qua đường bưu điện.

c. Hồ sơ

Thành phần hồ sơ bước 1:

Hồ sơ trình xin phê phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường đại học gồm có:

- Tờ trình yêu cầu thành lập trường đại học của cơ quan chủ quản (đối với trường đại học công lập); của doanh nghiệp hoặc cá nhân (đối với trường đại học tư thục), trong đó cần nêu rõ: tên trường bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tên trường phải gắn với địa danh nơi đặt hội sở chính của trường hoặc gắn với lĩnh vực đào tạo hoặc danh nhân văn hóa, lịch sử;

- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bằng lòng về việc thành lập trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Văn bản bằng lòng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần phải nêu rõ về sự cần thiết, tính phù hợp của việc thành lập trường so với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; dự định địa điểm, đất đai xây dựng trường và khả năng phối hợp, tạo điều kiện của địa phương đối với việc xây dựng và phát triển nhà trường;

- Dự án đầu tư thành lập trường đại học đáp ứng yêu cầu chất lượng nội dung, hình thức. Nội dung Dự án cần làm rõ về sự cần thiết thành lập trường; tính phù hợp với Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; ngành nghề, quy mô đào tạo, tuyển sinh trong từng giai đoạn; dự định cơ cấu bộ máy doanh nghiệp, quản lý, điều hành; số lượng, trình độ giảng viên, cán bộ quản lý; đất đai, vốn điều lệ, dự thảo Quy chế doanh nghiệp và hoạt động; quy hoạch và kế hoạch xây dựng, phát triển trường trong từng công đoạn.

Trong dự án cần nêu rõ dự định tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học trong 3 5 đầu thành lập và các 5 tiếp theo; có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường trong từng giai đoạn;

- Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trường, trong đó cần làm rõ về địa điểm, ranh giới của khu đất;

- Bản dự thảo quy hoạch nói chung mặt bằng và giao diện sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng trường, bảo đảm phù hợp với quy mô đào tạo và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc học tập, giảng dạy;

- Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về khả năng tài chính và điều kiện cơ sở vật chất - công nghệ của người đầu tư thành lập trường (đối với trường tư thục) hoặc thuyết minh khả năng tài chính đầu tư xây dựng trường của cơ quan tài chính có thẩm quyền (đối với trường công lập).

- Đối với việc thành lập các trường đại học tư thục, hồ sơ phải có các văn bản sau đây được lập theo mẫu hợp nhất do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định:

+ Danh sách các thành viên sáng lập;

+ Biên bản cử đại diện đứng tên thành lập trường của các thành viên góp vốn;

+ Bản cam kết góp vốn xây dựng trường của cá nhân, doanh nghiệp và ý kiến đồng ý của người đại diện đứng tên thành lập trường;

+ Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn điều lệ;

+ Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn.

- Số lượng hồ sơ: Chưa có quy định cụ thể.

Thành phần hồ sơ bước hai (Hồ sơ yêu cầu Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập trường)

Thành phần hồ sơ bước hai gồm:

- Văn bản phê phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường đại học của Thủ tướng Chính phủ;

- Giấy chứng nhận đầu tư đối với việc thành lập các trường đại học tư thục và văn bản bằng lòng giao đất xây dựng trường, trong đó có xác định rõ diện tích, mốc giới, địa chỉ khu đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc các văn bản pháp lý về quyền sử dụng của khu đất dành để xây dựng trường.

- Văn bản báo cáo yếu tố về tình hình triển khai Dự án đầu tư thành lập trường của cơ quan chủ quản (đối với trường đại học công lập) hoặc của Ban quản lý dự án (đối với trường đại học tư thục) cùng ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt hội sở chính, trong báo cáo cần làm rõ các công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện về đất xây dựng trường, số lượng và các điều kiện đã sẵn sàng về phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thư viện; trang thiết bị; khu thực hành, ký túc xá, khu thể thao và các công trình khác đã được xây dựng trên khu đất; các cơ sở vật chất, đồ vật phục vụ đào tạo; hàng ngũ cán bộ, giảng viên, công tác doanh nghiệp bộ máy, hàng ngũ cán bộ quản lý, giảng viên; tài chính sẵn sàng cho các hoạt động của trường, phù hợp với nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện của Dự án, Giấy phép đầu tư đã được phê phê duyệt và các nội dung công việc, giải pháp doanh nghiệp thực hiện còn cần được triển khai trong từng công đoạn phát triển của nhà trường;

- Quy hoạch xây dựng trường và giao diện nói chung đã được cơ quan chủ quản phê phê duyệt đối với các trường đại học công lập hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê phê duyệt đối với các trường đại học tư thục;

- Bản dự định danh sách bố trí và văn bản cam kết tham gia của các cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo mấu chốt của trường như: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm khoa, Trưởng các phòng, ban, bộ môn;

- Dự kiến các Chương trình đào tạo, giáo trình và tài liệu phục vụ giảng dạy, phù hợp với các ngành đào tạo của trường. Chương trình đào tạo phải được xây dựng dựa trên cơ sở các chương trình khuông của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Danh mục các trang đồ vật căn bản đã sẵn sàng được;

- Danh sách các cán bộ, giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng của trường, trong đó cần nêu rõ về trình độ, chuyên ngành đào tạo của từng người, phù hợp với các ngành, chuyên ngành đào tạo, quy mô tuyển sinh của trường trong từng công đoạn, nhất là công đoạn đầu đi vào hoạt động sau khi có quyết định thành lập trường; làm rõ kế hoạch, giải pháp phát triển hàng ngũ giảng viên trong các công đoạn sau khi thành lập;

- Danh mục số lượng các phòng học, phòng làm việc và cơ sở vật chất phục vụ học tập, giảng dạy, thí nghiệm, thực hành, thư viện, ký túc xá…;

- Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do Ban Quản lý dự án đang được giao quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trường và chỉ chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường sau khi được thành lập kèm theo thuyết minh rõ về tổng kinh phí, nguồn vốn đã đầu tư; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của trường trong công đoạn năm 5, bắt đầu từ khi trường được tuyển sinh khóa đầu tiên.

Đối với vốn có sự đóng góp của đa dạng thành viên thì trong hồ sơ cần có kèm theo các văn bản cam kết, bảo đảm tính chặt chẽ, có minh chứng pháp lý toàn bộ của các thành viên và biên bản ưng ý của Ban sáng lập trường đồng ý về việc góp vốn, trong biên bản phải làm rõ tên và địa chỉ hội sở trường; tên và địa chỉ của người góp vốn; loại tài sản và số tổ chức tài sản góp vốn; tổng giá trị các tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của trường; ngày giao, nhận; chữ ký của người góp vốn và người được các thành viên góp vốn cử làm đại diện chịu trách nhiệm trước pháp luật đứng tên xin thành lập trường. Vốn góp phải được nộp vào tài khoản của Ban Quản lý dự án xây dựng trường.

Đối với các tài sản sử dụng để góp vốn phải được định giá cụ thể, chính xác theo quy định. Việc định giá phải do cơ quan có thẩm quyền thực hiện và được toàn bộ các thành viên góp vốn nhất trí. Việc góp vốn chỉ được công nhận khi quyền sở hữu hợp pháp đối với vốn đóng góp đã được chuyển cho Ban Quản lý dự án xây dựng trường.

Đối với đất đai, nhà ở được sử dụng để góp vốn thì nhà ở, đất đai đó phải có giấy chứng nhận hợp pháp và phải được làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất hoặc sở hữu nhà ở cho nhà trường theo quy định và việc này phải được hoàn thành trước khi trường chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở mã ngành, tuyển sinh đào tạo.

- Dự thảo Quy chế doanh nghiệp và hoạt động của trường và Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Số lượng hồ sơ: Không thấy quy định.

d. Thời hạn giải quyết

-  Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo kết quả giám định hồ sơ cho chủ đầu tư Dự án xin phê phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường (hồ sơ bước 1) không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ Dự án đầu tư thành lập trường;

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tiếp thu và doanh nghiệp giám định Hồ sơ yêu cầu Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập trường (hồ sơ bước 2) và thông báo kết quả xử lý, giám định hồ sơ cho chủ dự án đầu tư trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan thực hiện: Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bộ trưởng;

- Cơ quan phối hợp:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi trường đặt hội sở chính và 1 số cơ quan liên quan, do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo mời.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Tổ chức.

g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Không     

h. Phí, lệ phí

- Không

i. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

- Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường (bước 1);

- Quyết định thành lập trường của Thủ tướng Chính phủ sau bước hai.

k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

- ngày 15/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, chia, tách, giải tán trường đại học.

Việc thành lập trường đại học phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Phù hợp với Quy hoạch mạng lưới các trường đại học đã được Thủ tướng Chính phủ phê phê duyệt tại Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng bảy 5 2007.

- Có Dự án thành lập trường đại học, trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung, chương trình, ngành nghề, quy mô đào tạo, cơ cấu doanh nghiệp, quản lý, quy hoạch đất đai, nguồn vốn xây dựng trường, kế hoạch và lộ trình đầu tư phát triển, bảo đảm phù hợp với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của giang san và địa phương.

- Việc thành lập các trường đại học phải được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi đặt hội sở chính của trường cho ý kiến bằng lòng bằng văn bản và cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thành lập trường đại học tư thục.

- Có hàng ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với ngành nghề đào tạo, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục; đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo: không quá 10 sinh viên/1 giảng viên đối với các ngành đào tạo năng khiếu; 15 sinh viên/1 giảng viên đối với các ngành đào tạo khoa học công nghệ và công nghệ; 25 sinh viên/1 giảng viên đối với các ngành đào tạo khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế - quản trị buôn bán.

- Có tổng diện tích đất xây dựng trường không ít hơn năm ha; thực hiện mức bình quân tối thiểu diện tích 25 m2/1 sinh viên tính tại thời điểm trường có quy mô đào tạo cao nhất trong kế hoạch đào tạo công đoạn 10 5 đầu sau khi thành lập; có cơ sở vật chất, đồ vật bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường.

- Địa điểm xây dựng trường đại học phải bảo đảm về môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy, người lao động trong nhà trường.

- Vốn điều lệ chỉ để dành riêng đầu tư xây dựng trường, không kể giá trị về đất đai, phải có tối thiểu là 50 tỷ VNĐ được góp bằng các nguồn vốn hợp pháp.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giáo dục 2005 số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng sáu 5 2005;

-  ngày 15/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, chia, tách, giải tán trường đại học.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download