hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 05/2011/TT-BGTVT hướng dẫn về việc kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 05/2011/TT-BGTVT hướng dẫn về việc kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giao thông vận tải,

Thông tư số 05/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Hướng dẫn về việc kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt nhà nước. 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

---------------
Số: 05/2011/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 5 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn về việc kết nối các tuyến đường sắt đô thị,
đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia
______________________

Căn cứ Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Căn cứ Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 5 2006 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Đường sắt;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở hướng dẫn về việc kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt nhà nước như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về các thủ tục kết nối đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia; quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan tới việc kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt nhà nước.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là tổ chức, cá nhân có liên quan tới việc kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt nhà nước.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đường sắt nhà nước là đường sắt phục vụ cho nhu cầu chuyên chở chung của cả nước, từng vùng kinh tế và liên vận quốc tế.

2. Đường sắt đô thị là đường sắt phục vụ nhu cầu vận động hàng ngày của hành khách ở thành phố, vùng lân cận.

3. Đường sắt chuyên dùng là đường sắt phục vụ cho nhu cầu chuyên chở riêng của tổ chức, cá nhân.

4. Kết nối các tuyến đường sắt là kết nối công nghệ giữa các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia; các đoàn tàu đều có thể chạy từ đường sắt nhà nước vào đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng và trái lại.

Điều 4. Nguyên tắc về việc kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia

1. Vị trí kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt nhà nước phải được thực hiện tại các ga đường sắt.

2. Việc kết nối các tuyến đường sắt phải phù hợp với quy hoạch xây dựng yếu tố về đường sắt do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan.

Chương II
CÁC THỦ TỤC KẾT NỐI ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ, ĐƯỜNG SẮT CHUYÊN DÙNG VÀO ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA

Điều năm. Thủ tục thỏa thuận kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia

1. Trong quá trình lập dự án, tổ chức, cá nhân có nhu cầu kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt nhà nước phải được Bộ Giao thông chuyên chở thoả thuận về việc kết nối. Văn bản thỏa thuận kết nối theo quy định tại Phụ lục B của Thông tư này.

2. Tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ yêu cầu thỏa thuận kết nối và gởi Bộ Giao thông chuyên chở (nộp trực tiếp tại Văn phòng Bộ Giao thông chuyên chở hoặc gởi qua hệ thống bưu chính). Hồ sơ yêu cầu thoả thuận kết nối bao gồm:

- Văn bản yêu cầu thỏa thuận kết nối đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt nhà nước theo mẫu quy định tại Phụ lục A của Thông tư này;

- Bản vẽ sơ họa mặt bằng vị trí dự định kết nối.

3. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu thỏa thuận kết nối, Bộ Giao thông chuyên chở xem xét, có văn bản thỏa thuận kết nối hoặc văn bản nói rõ lý do không hài lòng việc kết nối và gởi tổ chức, cá nhân yêu cầu.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download