hoặc
Tài liệu học tập Đơn xin kiểm tra điều kiện sản xuất – kinh doanh giống thủy sản, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn xin kiểm tra điều kiện sản xuất – kinh doanh giống thủy sản có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN ĐƯỢC KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT – KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN

Kính gửi: Chi cục Thủy sản …...

Căn cứ Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế quản lý sản xuất, buôn bán giống thủy sản;

Căn cứ theo Thông báo số………/TB-TS ngày…………………của Chi cục Thủy sản ….. về việc kiểm tra điều kiện sản xuất – buôn bán giống thủy sản năm………..

Tên cơ sở:.......................

Tên người đại diện:....................

Địa chỉ:................

Điện thoại:...............

Hoạt động sản xuất, kinh doanh:..................

Sản xuất giống:................. Kinh doanh giống:.............

Đề nghị cơ quan tiến hành kiểm tra và công nhận cho cơ sở của chúng tôi đủ điều kiện sản xuất, buôn bán giống thủy sản:..........

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download