hoặc
Tài liệu học tập Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn của đảng cộng sản, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 1.76 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn của đảng cộng sản có 6 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm cac mon dai cuong,triet hoc mac lenin,
Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng cộng sản Việt Nam nêu rõ: “Đảng làm giàu trí não của mình bằng cách ko dừng nâng cao trình độ lý luận, nắm vững và áp dụng sáng tạo các luận điểm căn bản và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, song song phải ko dừng tổng kết kinh nghiệm thực tiễn sinh động, từ phong trào cách mạng của quần chúng”. Đối với Đảng ta, bền chí áp dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin có tính nguyên lý số 1. Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin có tức là nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, áp dụng 1 cách đúng đắn, phù hợp với điều kiện nước ta, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin 1 cách sáng tạo. Là 1 trong ba bộ phận cấu thành nên chủ nghĩa Mác, được Lênin phát triển, Đảng cộng sản Việt Nam áp dụng sáng tạo trên thực tiễn sinh động Việt Nam, triết học Mác-Lênin đã tạo thành khí giới tinh thần nhan sắc bén cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, hợp nhất Tổ quốc, xây dựng giang san tiến lên chủ nghĩa xã hội. Triết học Mác-Lênin là 1 môn học vô cùng quan trọng, nó đã và đang được cán bộ, đảng viên và toàn dân ta đón nhận tận tình và ham mê học tập, nghiên cứu nghiêm túc. Tuy nhiên, triết học Mác-Lênin dù rằng là 1 cuộc cách mạng trong lịch sử triết học, nhưng nó là 1 tất yếu lịch sử, 1 hiện tượng hợp quy luật. Nó là kết tinh toàn bộ các tinh hoa, giá trị cao quý của tư duy triết học, văn học, khoa học của lịch sử nhân loại. Có thể nói sự ra đời của triết học Mác-Lênin vừa là bước đột phá cách mạng, là đỉnh cao trong sự phát triển lý luận triết học, vừa là sự tiếp thu, kế thừa biện chứng các di sản triết học và khoa học của nhân loại. Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, lần lượt trải qua những phương thức sản xuất. Khi mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất phát triển với quan hệ sản xuất cũ lỗi thời lạc hậu, tất yếu sẽ có sự đấu tranh để loại bỏ quan hệ sản xuất cũ để thiết lập 1 phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn. Do ấy về xã hội từ khi chế độ công hữu ruộng nương nguyên thuỷ tan rã, hoàn toàn lịch sử là lịch sử đấu tranh giai cấp, đấu tranh giữa giai cấp thống trị - giai cấp làm mướn, bị bóc lột. Đến các 5 40 của thế kỷ XIX phương thức sản xuất TBCN đã thống trị ở đa dạng nước châu Âu. Trong quá trình phát triển khá mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản, trong lòng CNTB đã biểu đạt các mâu thuẫn gay gắt. Mâu thuẫn căn bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã trở thành ko điều hoà được. Những mâu thuẫn vốn có của xã hội tư bản mà trước nhất là mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản càng ngày càng phát triển. Chủ nghĩa tư bản phát triển đã liên kết với nhau thành 1 lực lượng hầu hết do tính sản xuất của nền đại công nghiệp. Đã tới lúc giai cấp vô sản phải tự đứng lên để đảm đương sứ mệnh lịch sử của mình, giải phóng giai cấp mình, giành lấy quyền làm chủ về tư liệu sản xuất. Muốn làm được điều ấy giai cấp vô sản nhu yếu 1 cương lĩnh để chỉ lối đưa đường cho hoạt động của mình. Chính trong tình cảnh đòi hỏi của lịch sử như vậy “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” ra đời là 1 đề nghị khách quan. Từ khi ra đời “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” đã đưa ra cách giải thích khoa học nhất, duy vật và biện chứng nhất về giai cấp vô sản và giai cấp tư sản về các mâu thuẫn đối kháng giữa 2 giai cấp và sự tất yếu của cuộc cách mạng lật đổ giai cấp tư sản thiết lập quan hệ sản xuất mới - quan hệ sản xuất cộng sản chủ nghĩa. Chỉ có thiết lập mối quan hệ sản xuất cộng sản chủ nghĩa ở đó con người mới phát triển tự do và hoàn thiện nhất, năng suất lao động là cao nhất và thực sự là 1 xã hội văn minh.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download