hoặc
Tài liệu học tập Quyết định phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân số 368/QĐ-TTg, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân số 368/QĐ-TTg có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo,Đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Kinh tế Quốc dân

Quyết định số 368/QĐ-TTg phê duyệt y đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, với mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống công ty và nhân sự của Trường theo mô hình trường đại học định hướng nghiên cứu hiện đại; thực hiện quản lý trường đại học theo các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng và ứng dụng công nghệ thông tin 1 cách toàn diện, bảo đảm năng lực quản trị, lãnh đạo và quản lý hiệu quả.

Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Những thông tư, nghị định đi kèm quyết định số 368/QĐ-TTg:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 368/QĐ-TTg  Hà Nội, ngày 17 tháng 03 5 2015

 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2017

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng sáu 5 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 5 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng sáu 5 2012;

Căn cứ Nghị định số ngày 14 tháng năm 5 2010 của Chính phủ; Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng bảy 5 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 5 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 tới năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 5 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập công đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Điều lệ trường đại học được ban hành tại Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 5 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét yêu cầu của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt y Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công đoạn 2015 - 2017 (sau đây gọi tắt là Đề án) với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (sau đây gọi tắt là Trường) chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, nỗ lực trở thành 1 trường đại học định hướng nghiên cứu theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế; song song bảo đảm sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên là đối tượng chính sách có cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo của Trường.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Xây dựng và phát triển hệ thống công ty và nhân sự của Trường theo mô hình trường đại học định hướng nghiên cứu hiện đại; thực hiện quản lý trường đại học theo các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng và ứng dụng công nghệ thông tin 1 cách toàn diện, bảo đảm năng lực quản trị, lãnh đạo và quản lý hiệu quả.

b) Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học theo hướng hội nhập quốc tế; bảo đảm người học được đồ vật kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo cam kết của Trường, đáp ứng nhu cầu xã hội.

c) Phát triển, hoàn thiện các ngành và chuyên ngành đào tạo, các chương trình đào tạo ở các bậc học trên cơ sở chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín trên thế giới; xây dựng hệ thống giáo trình bảo đảm tính căn bản, hiện đại, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

d) Phát triển quy mô đào tạo 1 cách hợp lý, chuyển dịch cơ cấu đào tạo theo hướng chú trọng các chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến, các chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài.

đ) Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của trường đại học công lập trọng điểm với các chính sách học bổng, tạo điều kiện thuận lợi để các sinh viên là đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được học tập.

e) Sử dụng logic kinh phí đầu tư của Nhà nước, song song huy động tối đa các nguồn lực của xã hội, bảo đảm năng lực tài chính vững mạnh, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại theo kế hoạch phát triển của Trường.

II. NỘI DUNG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG

1. Về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

a) Quyết định mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo nhu cầu xã hội khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, phù hợp với định hướng phát triển của Trường.

b) Xác định chỉ tiêu tuyển sinh và công ty tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của Trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch và thực hiện chế độ ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định.

c) Quyết định các hoạt động đào tạo (chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy; ngôn ngữ giảng dạy; phương pháp thi; kiểm tra đánh giá kết quả học tập; giáo trình, học liệu và quản lý đào tạo; in, cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ); bảo đảm chuẩn đầu ra mà Trường đã cam kết.

d) Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định; từng bước được các công ty kiểm định quốc tế công nhận.

đ) Quyết định liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước; liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài trên cơ sở các đối tác liên kết là các trường đại học, các công ty đào tạo có uy tín trên thế giới.

e) Quyết định hoạt động nghiên cứu khoa học; khuyến khích việc ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học gắn với thị trường và nhu cầu xã hội; quyết định tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ, công ty hội thảo với các công ty, cá nhân trong và ngoài nước.

g) Thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bao gồm cả dịch vụ do Nhà nước đặt hàng.

2. Về công ty bộ máy, nhân sự

a) Quyết định và chịu trách nhiệm về việc thành lập mới, công ty lại, sáp nhập, chia, tách, giải tán các doanh nghiệp trực thuộc; quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các doanh nghiệp trực thuộc bảo đảm phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy.

b) Quyết định số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển hàng ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng trên cơ sở quy chế và chủ trương được Hội đồng trường thông qua, phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường; ký kết hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

c) Quyết định việc giao kết hợp đồng lao động với giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý trong nước và ngoài nước để thực hiện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Trường, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

3. Về tài chính

a) Học phí

- Trường thu học phí ổn định theo kế hoạch nêu trong Đề án như sau:

Đơn vị: Triệu đồng/sinh viên/năm

Nội dung Năm học

Mức thu học phí bình quân
 (của chươngtrình đại trà, trình độ đại học) tối đa

2014-2015 2015-2016 2016-2017
9,50 11,50 13,50
  • Trường thực hiện tính toán và công khai mức thu học phí cụ thể cho từng nhóm ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo trước khi tuyển sinh, bảo đảm mức thu học phí bình quân (của các chương trình đại trà) không vượt quá mức thu học phí bình quân tối đa của Trường theo quy định tại Quyết định này.
  • Trường quyết định mức trần học phí đối với trình độ đào tạo tiến sĩ bằng hai,năm lần; thạc sĩ bằng một,năm lần mức học phí bình quân tối đa nêu trên; học phí đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên không vượt quá một,năm lần mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo.
  • Trường quyết định mức thu học phí đối với các chương trình đặc thù theo đề án mở chương trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt y.
  • Đối với các đối tượng đã nhập học trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, Trường thu học phí với mức tăng tối đa 5 sau không quá 30% của 5 trước ngay lập tức kề kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành.

b) Thu sự nghiệp

Trường thực hiện các hoạt động dịch vụ và hỗ trợ đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo và dùng cho người học. Khoản thu từ các hoạt động này được công khai theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý.

c) Tiền lương và thu nhập

Ngoài lương lậu ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước, Trường quyết định thu nhập tăng thêm của người lao động từ nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định, theo Quy chế chi tiêu nội bộ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch.

d) Sử dụng nguồn thu

- Thực hiện tự chủ và chịu trách nhiệm trong việc đồ mưu hoạch và quyết định sử dụng kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của Trường để tiếp tục đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực và bảo đảm chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học.

- Sau khi thực hiện bù đắp các chi phí thường xuyên, phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại của Trường được trích lập các quỹ sau: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (tối thiểu 25% chênh lệch thu chi), Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập và các quỹ hỗ trợ sinh viên.

- Khoản thu học phí và các khoản thu sự nghiệp được gởi tại ngân hàng thương mại; toàn bộ tiền lãi tiền gởi được sử dụng để lập các quỹ hỗ trợ sinh viên.

4. Chính sách học bổng, học phí

a) Trường hỗ trợ toàn bộ phần chênh lệch giữa mức học phí của Trường với mức học phí được miễn, giảm theo quy định của Nhà nước đối với các sinh viên thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo kể từ khóa tuyển sinh sau thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành.

b) Ngoài các đối tượng được miễn, giảm học phí theo chính sách của Nhà nước, Trường xây dựng, thực hiện chính sách học bổng, khuyến khích học tập dành cho sinh viên học tập xuất sắc và sinh viên là đối tượng chính sách.

5. Về đầu tư, mua sắm

a) Chủ động cân đối nguồn thu và huy động các nguồn hợp pháp khác; quyết định các dự án đầu tư, shopping, sửa chữa để phát triển nói chung cơ sở vật chất của Trường theo mô hình trường đại học định hướng nghiên cứu theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế.

b) Quyết định việc sử dụng tài sản, cơ sở vật chất và giá trị thương hiệu của Trường để liên doanh, liên kết thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ, công ty hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.

c) Tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà Trung tâm đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo Quyết định đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt y (Quyết định số 4422/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 10 5 2014).

6. Về cơ chế giám sát

a) Hội đồng trường quyết định về chiến lược và phương hướng hoạt động của Trường; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường; việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động và việc triển khai thực hiện Quyết định này.

b) Trường công khai Quy chế chi tiêu nội bộ. Hàng 5, Quy chế chi tiêu nội bộ được lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Trường để sửa đổi, bổ sung và được thông qua tại Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức của Trường.

c) Trường công khai Quy chế giám sát của giảng viên, cán bộ, viên chức và người học đối với mọi hoạt động của bộ máy lãnh đạo Trường.

7. Trường thực hiện quyền và bổn phận khác theo quy định tại Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 5 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập công đoạn 2014 - 2017 và các văn bản khác có liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quy định tại Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 5 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập công đoạn 2014 - 2017 và các quy định pháp luật khác có liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát và hỗ trợ Trường trong quá trình triển khai Quyết định này.

2. Các cơ quan nhà nước có liên quan tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ Trường để hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng của Trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Thủ trưởng các công ty, cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Văn Ninh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download