hoặc
Tài liệu học tập Công văn 86/BHXH-VP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 86/BHXH-VP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Bảo hiểm,Thông báo việc tiếp nhận văn bản để phát hành của đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn 86/BHXH-VP thông báo việc thu nạp văn bản để phát hành của công ty trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
---------------------
Số: 86/BHXH-VP
V/v thông báo việc thu nạp văn bản để phát hành
của các công ty trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 5 2012

 Kính gửi: Các công ty trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 05/04/2012, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 332/QĐ-BHXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Ban Pháp chế. Trong đó, tại khoản 3, Điều hai quy định Ban Pháp chế có nhiệm vụ và quyền hạn: "thẩm định về thể thức, quy trình, thủ tục, hồ sơ và nội dung: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ toàn ngành; văn bản gởi các Bộ, ngành hoặc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Lãnh đạo ngành ký; văn bản giải quyết đơn thư khiếu nài, tố cáo kéo dài, có tính chất phức tạp; các quy định, quy chế của ngành".

Như vậy, ngoài các văn bản do Ban Pháp chế giám định, các văn bản còn lại do Văn phòng chịu trách nhiệm kiểm tra hình thức, thể thức và công nghệ trình bày trước khi phát hành.

Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 790/QĐ-BHXH ngày 18/07/2011 của BHXH Việt Nam ban hành quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam; để việc phát hành văn bản của các công ty được thuận lợi, kịp thời, không bị gián đoạn, Văn phòng thông báo tới các công ty trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam như sau:

Từ ngày 01/06/2012, ngoài các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế chịu trách nhiệm giám định (theo khoản 3, Điều hai, Quyết định số 332/QĐ-BHXH nêu trên), các văn bản còn lại yêu cầu các công ty trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam: Sau khi văn bản đã hoàn chỉnh về nội dung, thể thức theo quy định và được người có thẩm quyền ký ban hành, các công ty lập sổ giao nhận văn bản phát hành để chuyển cho Văn phòng (phòng Văn thư) thu nạp, kiểm tra và làm thủ tục phát hành văn bản theo quy định.

Văn phòng thông báo để các công ty biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ (để b/c);
- Các Phó TGĐ (để b/c);
- Lưu VT.

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

(đã ký)

Trần Phi

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download