hoặc
Tài liệu học tập Quyết định về việc hưởng trợ cấp BHXH một lần, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định về việc hưởng trợ cấp BHXH một lần có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định về việc hưởng trợ cấp BHXH 1 lần ban hành theo  quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 07B-HSB

BẢO HIỂM XàHỘI ...................
BẢO HIỂM XàHỘI ..................
--------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ......./QĐ-BHXH

...,  ngày .... tháng …. năm .….

TRỢ CẤP BHXH một LẦN (1)

SỐ SỔ BHXH

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI ....................

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;

Căn cứ Quyết định số ........... ngày ...... tháng ..... 5 ..... của ........................................... về việc thành lập Bảo hiểm xã hội ........................................;

Căn cứ hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần của ông/bà ............... cư trú tại .....................,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông/Bà ............................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ 5 ............. Số sổ BHXH ..........................................

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ (2): ..................................................................

Cơ quan, tổ chức (2): ..........................................................................................................

Tổng số thời gian đóng BHXH: ....... 5 ..... tháng, trong đó có ....... 5 ..... tháng đóng BHXH đề nghị.

Mức bình quân lương thuởng, tiền công hoặc bình quân lương thuởng, tiền công và thu nhập tháng để tính trợ cấp BHXH 1 lần: .................................................... đồng

Được hưởng trợ cấp 1 lần như sau:

a. Trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần:

............................................... đồng x ................... tháng = ................................... đồng.

b. Trợ cấp khu vực 1 lần (nếu có): …………............................................... đồng.

Tổng số tiền trợ cấp (a + b): …………………………………………………........ đồng.

(Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………..)

Nơi nhận trợ cấp (3): .........................................................................................................

Điều 2: Ông/Bà Kế toán trưởng (4) và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Nơi nhận:
- Ông/Bà ……………………;
- (5) …………………………;
- Lưu hồ sơ. 

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Nếu thuộc đối tượng thực hiện BHXH tình nguyện thì thay bằng trợ cấp BHXH TN một lần.

- (2) Nếu thuộc đối tượng thực hiện BHXH tình nguyện thì không hiển thị các dòng này.

- (3) Nếu nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân thì ghi tên Ngân hàng, chi nhánh.

- (4) Nếu BHXH tỉnh giải quyết thì thay cụm từ “Kế toán trưởng” bằng “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính và Giám đốc BHXH huyện/quận .........”.

- (5) Nếu BHXH huyện chi trả thì ghi tên BHXH huyện; giả dụ BHXH tỉnh chi trả thì ghi Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm mâu đơn: Quyết định về việc hưởng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn - Mẫu số 07C-HSB.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download