hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục cấp lại Giấy khai sinh bản chính, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục cấp lại Giấy khai sinh bản chính có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hôn nhân - Gia đình,Nghị định 158 về đăng ký và quản lý hộ tịch

Theo ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về Cấp lại bản chính Giấy khai sinh và thẩm quyền cấp lại bản chính Giấy khai sinh như sau:

1. Trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá đa dạng nội dung do được đổi thay, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi lưu trữ Sổ đăng ký khai sinh thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

3. Sở Tư pháp tỉnh (thành phố), nơi trước đây đương sự đã đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh”.

Như vậy, nếu làm mất giấy khai sinh, bạn có thể đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi lưu trữ Sổ đăng ký khai sinh để xin cấp lại bản chính giấy khai sinh của bản thân.

Thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh như sau:

1. Người yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh phải nộp Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh (theo mẫu quy định) và bản chính Giấy khai sinh cũ hoặc Giấy khai sinh bản sao (nếu có). . 

2. Sau khi nhận Tờ khai, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp căn cứ vào Sổ đăng ký khai sinh đang lưu trữ để ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh và ghi rõ "Cấp lại" dưới tiêu đề của bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự 1 bản chính Giấy khai sinh mới, thu hồi lại Giấy khai sinh cũ (nếu có). Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "Đã cấp lại bản chính Giấy khai sinh ngày... tháng... 5...".

3. Nguyên tắc ghi nội dung bản chính giấy khai sinh khi cấp lại được áp dụng tương đương quy định tại Điều 61 của Nghị định này.

4. Sau khi cấp lại bản chính Giấy khai sinh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gởi thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã; nơi đã đăng ký, khai sinh để ghi chú tiếp vào Sổ đăng ký khai sinh lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

5. Trường hợp bạn muốn làm thêm Giấy khai sinh bản sao thì mang Giấy khai sinh bản chính mới được cấp tới Ủy ban nhân dân cấp xã để xin cấp tiếp.

Những lưu ý khi làm thủ tục

- Khi đăng ký lại việc sinh, giả dụ người đi đăng ký lại xuất trình bản sao Giấy khai sinh đã cấp hợp lệ trước đây, thì nội dung khai sinh được ghi theo nội dung của bản sao giấy khai sinh đó.

- Trường hợp đăng ký lại việc sinh cho người không có bản sao Giấy khai sinh đã cấp trước đây, nhưng đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, mà trong các hồ sơ giấy tờ đó đã có sự hợp nhất về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, 5 sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán, thì đăng ký đúng theo nội dung đó. Trường hợp họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, 5 sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán trong các hồ sơ, giấy tờ nói trên của người đó không hợp nhất thì đăng ký theo hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên. Trong trường hợp địa danh đã có đổi thay, thì phần khai về quê quán được ghi theo địa danh hiện nay.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

Kính gửi: (1) ................................ 

Họ và tên người khai: ................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ...........................................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ...................................................................................

Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh: ............................................................

Đề nghị (1) cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ................................................................ Giới tính: ...................................................

Ngày, tháng, 5 sinh: ................................................................................................................

Nơi sinh: (4) ................................................................................................................................

Dân tộc: ................................................................ Quốc tịch: ....................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ...........................................................................................................

Họ và tên cha: …………………………………………………………………………………......................

Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: ........................Năm sinh ..............................................

Nơi thường trú/tạm trú: (5) ………………………………………………………………………..................

Họ và tên mẹ: ……………………………………………………………………………………...................

Dân tộc: ........................ ......Quốc tịch: ....................... .Năm sinh …………………………............

Nơi thường trú/tạm trú: (5) ……………………………………………………………………….................

Đã đăng ký khai sinh tại: ................................................. ngày ........... tháng .......... 5 ..........

Theo Giấy khai sinh số: (6) ..................................Quyển số (6): ..................................................

Lý do xin cấp lại: .......................................................................................................................

Tôi cam đoan các nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

                                                                                 

Làm tại: ................ , ngày ...... tháng ...... 5 ......

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

...................................................

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download